КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.2

Ключові слова:

інтернаціоналізація освіти; конкуренція; конкурентоспроможність; освітні послуги; освітологія; управління конкурентоспроможністю.

Анотація

Стаття присвячена аналізу конкурентоспроможності закладів вищої освіти з точки зору освітології – інтегрованої науки про освіту, яка є своєрідною освітньою синергетикою для дослідження сфери освіти. Підкреслюючи міждисциплінарний характер освітологічного дослідження, який включає економічні, соціальні, правові, культурні, управлінські та інші аспекти, автор характеризує поняття конкуренції та конкурентоспроможності у сфері освіти в умовах інтернаціоналізації освітньої галузі, досліджує її чинники. У статті розкривається сутність конкуренції, її функції та рушійні сили освітнього ринку, а також взаємозв’язок впливу новітніх тенденцій розвитку освіти на конкурентоспроможність закладів вищої освіти. Автор зазначає, що основним завданням і основною функцією конкуренції є завоювання освітнього ринку, боротьба за споживача, перемога над своїми конкурентами, забезпечення стабільних прибутків. Крім того, сутність конкуренції виражається певними силами, які спонукають її розвиватися, незалежно від того, діє вона тільки на внутрішньому ринку чи також і на зовнішньому. Особлива увага приділена аналізу поняття «освітні послуги», основним підходам до його визначення, характеристиці особливостей створення освітніх послуг закладами вищої освіти, їх класифікації та видам освітніх послуг на освітньому ринку, а також поняттю про додаткові освітні послуги. Підкреслено переваги конкурентоспроможних освітніх послуг: наявність додаткових освітніх послуг, що надаються закладом вищої освіти; можливість мобільного обміну студентами та стажування викладачів як всередині країни, так і за кордоном; практична значущість навчання, його практико-орієнтований зміст; сприяння працевлаштуванню випускників закладу вищої освіти; належна матеріально-технічна база, наявність сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Посилання

Безтелесна Л. І., Либак І. А. Суть та чинники впливу на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 145–151.

Бреус С. В., Сугоняко І. І. Оцінювання конкурентоспроможності закладу вищої освіти у контексті управління нею. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 128–136. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct39-21

Дебич М. Інтернаціоналізація вищої освіти. Світовий досвід: Монографія. Київ: Університетська книга, 2019. 291 с.

Єлець О. П. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства. Академічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. № 1. С. 58–64.

Косар Н. С., Кузьо Н. Є., Сулим Т. А. Дослідження конкурентоспроможності закладів вищої освіти: сутність та диференційований підхід до визначення. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вип. 2. № 2. С. 53–62. DOI: https://doi.org/10.23939/smeu2020.02.053

Котлер Ф. Основи маркетингу. Київ: Діалектика, 2020. 880 с.

Кремень В. Г., Луговий В. І., Саух П. Ю., Таланова Ж. В. Мережа державних закладів вищої освіти України: аналітичний огляд конкурентоспроможності. Вісник Національної акажеміїї педагогічних наук України. 2022. Том 4. № 1. С. 1–8. DOI: https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Лутай В. Розробка сучасної філософії освіти на засадах синергетики. Вища освіта України. 2009. № 1. С. 33–35.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна школа. 2012. № 4–5. С. 44–51.

Постанова Кабінету Міністрів України № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010. URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF (дата звернення: 10.10.2022).

Прус Л. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю закладів вищої освіти. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2006. № 2. С. 20–27.

Пурій Г. М., Кузнєцова М. Б. Конкурентоспроможність закладів вищої освіти: сутність та основні фактори її забезпечення. Економіка та держава. 2020. № 10. С. 150–154. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10.150

Ченцова О. Б. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності бізнес-процесів підприємства. Конституційні засади розвитку інноваційного суспільства: збірник наукових праць за матеріалами інтернет-конференції, 25 червня 2021 року. Харків: Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку України, 2021. С. 66–70.

Шевченко А. В., Шворак А. С. Напрями підвищення конкурентоспроможності навчального закладу. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 6 (169). С. 78–82.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління. Київ: КНЕУ, 2004. 699 с.

Штуль В. П. Конкурентоспроможність освітніх послуг: роль матеріально-технічної бази. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2003. № 494: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. С. 258–265.

Ящук Т. А. Інтернаціоналізація як фактор підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти. I Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», 9 листопада 2018 року. Чернігів: Чернігівський національний технологічний університет, 2018. С. 290–291.

Altbach Ph. G., Reisberg L., Yudkevich M., Androushchak G., Pacheco I. F. (Eds). Paying the professoriate: a global comparison of compensation and contracts. New York: Routledge, 2012. 384 p. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203803080

Bidiuk A. Competitiveness of higher education establishments in the learning services market. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics. 2016. № 6. Р. 115–123.

Knight J. Updating the Definition of Internationalization. International Higher Education. 2003. № 33. Р. 1–3. DOI: https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990. 855 p.

References

Beztelesna, L. I., Lybak, I. A. (2017). Sut ta chinniki vplivu na konkurentospromozhnist vishih navchalnih zakladiv [Essence and factors affecting the competitiveness higher education institutions]. Economy and Society, 9, 145–151.

Breus, S., Suhoniako, I. (2020). Ocinyuvannya konkurentospromozhnosti zakladu vishoyi osviti u konteksti upravlinnya neyu [Evaluation the competitiveness of higher education institution in the context of managing them]. Market Infrastructure, 39, 128–136. https://doi.org/10.32843/infrastruct39-21

Debych, M. (2019). Internacionalizaciya vishoyi osviti. Svitovij dosvid: Monografiya [Internationalization of higher education. World experience: Monograph]. Universitetska kniga.

Yelets, O. P. (2016). Sutnist konkurenciyi ta konkurentospromozhnosti pidpriyemstva [The essence of competition and competitive ability of the enterprise]. Akademichnij visnik Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 1, 58–64.

Kosar, N., Kuzo, N., Sulym, T. (2020). Doslidzhennya konkurentospromozhnosti zakladiv vishoyi osviti: sutnist ta diferencijovanij pidhid do viznachennya [Investigation of Competitiveness of Higher Education Establishments: Essence and Differentiated Approach to Determination]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: Stages of Formation and Problems of Development, 2 (2), 53–62. https://doi.org/10.23939/smeu2020.02.053

Kotler, F. (2020). Osnovi marketingu [Basics of marketing]. Dialektika.

Kremen, V., Lugovyi, V., Saukh, P., & Talanova, Z. (2022). Merezha derzhavnih zakladiv vishoyi osviti Ukrayini: analitichnij oglyad konkurentospromozhnosti [Network of state higher education institutions in ukraine: an analytical review of competitiveness]. Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 4 (1). https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4122

Lutai, V. (2009). Rozrobka suchasnoyi filosofiyi osviti na zasadah sinergetiki [Development of modern philosophy of education on the basis of synergy]. Visha osvita Ukrayini, 1, 33–35.

Ogneviuk, V. O., Sysoieva, S. O. (2012). Osvitologiya – naukovij napryam integrovanogo doslidzhennya sferi osviti [Osvitologia – the scientific approach to the integrated study of the sphere of education]. Ridna shkola, 4–5, 44–51.

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini № 796 «Pro zatverdzhennya pereliku platnih poslug, yaki mozhut nadavatisya zakladami osviti, inshimi ustanovami ta zakladami sistemi osviti, sho nalezhat do derzhavnoyi i komunalnoyi formi vlasnosti» vid 27.08.2010 [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 796 «On approval of the list of paid services that can be provided by educational institutions, other institutions and institutions of the education system belonging to the state and communal forms of ownership» dated 08.27.2010]. https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF

Prus, L. (2006). Teoretichni zasadi upravlinnya konkurentospromozhnistyu zakladiv vishoyi osviti [Theoretical principles of managing the competitiveness of higher education institutions]. Herald of Ternopil National Economic University, 2, 20–27.

Puriy, H. and Kuznetsova, M. (2020). Konkurentospromozhnist zakladiv vishoyi osviti: sutnist ta osnovni faktori yiyi zabezpechennya [Competitiveness of higher education institutions: essence and main factors of its provision]. Ekonomika ta derzhava, 10, 150–154. https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.10.150

Chentsova, O. (2021). Strategiya zabezpechennya konkurentospromozhnosti biznes-procesiv pidpriyemstva [Strategy for the enterprise’s business processes competitiveness achieving]. Konstitucijni zasadi rozvitku innovacijnogo suspilstva: zbirnik naukovih prac za materialami internet-konferenciyi, 25 chervnya 2021 roku. 2021 (pp. 66–70). Scientific and research institute of providing legal framework for the innovative development.

Shevchenko, A. V., Shvorak A. S. 2015. Napryami pidvishennya konkurentospromozhnosti navchalnogo zakladu [Ways of enhancement of competitive ability of education institution]. Market relations development in Ukraine, 6 (169), 78–82.

Shershnova, Z. Ye. (2004). Strategichne upravlinnya [Strategic management]. KNEU.

Shtul, V. P. (2003). Konkurentospromozhnist osvitnih poslug: rol materialno-tehnichnoyi bazi [Competitiveness of educational services: the role of material and technical base]. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 494: Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development, 258–265.

Yashuk, T. A. (2018). Internacionalizaciya yak faktor pidvishennya konkurentospromozhnosti zakladiv vishoyi osviti [Internationalization as a factor in increasing the competitiveness of higher education institutions]. I International Research and Practice Conference «Сompetitiveness of higher education of Ukraine in the conditions of information society», November 9, 2018 (pp. 290–291). Chernihiv National University of Technology.

Altbach, Ph. G., Reisberg, L., Yudkevich, M., Androushchak, G., Pacheco, I. F. (Eds.) (2012). Paying the professoriate: a global comparison of compensation and contracts. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203803080

Bidiuk, A. (2016). Competitiveness of higher education establishments in the learning services market. Herald of Kyiv National University of Trade and Economics, 6, 115–123.

Knight, J. (2003). Updating the Definition of Internationalization. International Higher Education, 33, 1–3. https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391

Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.

Downloads


Переглядів анотації: 521

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Мельниченко, О. (2022). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.2

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою