ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЯК ГЕНЕРАТОР ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.6

Ключові слова:

ділова гра; мистецька педагогіка; синквейн; сторітелінг; творчість Бориса Грінченка; українська культура

Анотація

У статті розглянуто інноваційні форми роботи (ділова гра, синквейн та сторітелінг) зі студентами мистецьких спеціальностей, упроваджені задля глибокого аналітичного осмислення історичної ролі особистості й творчості видатного українського письменника, ученого та педагога Бориса Грінченка. Схарактеризовано образно-стильову специфіку поезій митця в контексті його епохи. Визначено романтичну сутність його творчості, у якій органічно поєднуються типові для романтичного світогляду риси: почуттєвість, національна характеристичність і патріотичний дух. Відзначено важливість пізнання грінченківської тематики у формуванні національно-патріотичного світогляду студентів, розвитку їхніх професійних, творчих, аналітичних та морально-етичних якостей. Схарактеризовано культурно-мистецькі заходи на честь Бориса Грінченка в аспекті впровадження  в них означених інноваційних форм. На підставі аналізу цих форм виявлено багаторівневий характер розуміння студентами художнього смислу творчості письменника, його історичної постаті, а також музичних творів, написаних на тексти Бориса Грінченка. Показано, що досліджувані форми оптимально поєднують пізнавальний, аналітичний, музично-виконавський, психоемоційний рівні осягнення цього мистецького об’єкта. Доведено, що успішне впровадження ділової гри, конкурсу синквейнів та сторітелінгу під час заходів на пошану Бориса Грінченка згуртувало студентську молодь навколо спільних національних та мистецьких цінностей, сприяло відкриттю непізнаних граней художньої спадщини письменника, інспірувало нові форми студентської творчості.  

Посилання

Список використаної літератури

Андрєєва С, Лашко М., Яковлева І. Борис Грінченко в європейському соціокультурному просторі. Київські історичні студії. 2020. № 1 (10). С. 150–157. DOI: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.20

Барвіна Н. Можливості театральної педагогіки в художньо-естетичному вихованні студентів в умовах театру-студії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 1. С. 23–33.

Лашко М. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863–1928): монографія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 272 с.

Марко М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування навчально-ігрових технологій у професійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Мукачево: Мукачівський державний університет, 2018. 23 с.

Олексюк О. Розвиток духовного потенціалу особистості у постнекласичній мистецькій освіті: монографія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. 268 с.

Онищенко Н. Застосування ігрових технологій під час викладання педагогічних дисциплін у вищій школі. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 35. Т. 4. С. 260–267. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-4-39

Педагогічна інноватика: термінологічний словник / авт. кол. за заг. ред. О. І. Шапран. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2019. 384 с.

Чернявський М. Кедр Ливана. Спогади про Бориса Грінченка. Херсон: Українська книгарня, 1918. 36 с.

Щербань П. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: навчальний посібник. Київ: Вища школа, 2004. 207 с.

Oleksiuk O., Rebrova O., & Mikulinska O. Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education. Journal of History Culture and Art Research. 2019. № 8 (3). Р. 100–112. DOI: https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2146

References

Andrieieva, S., Lashko, M., Yakovleva, I. (2020). Borys Hrinchenko v yevropeiskomu sotsiokulturnomu prostori [Boris Grinchenko in the European socio-cultural space]. Kyiv historical studies, 1 (10), 150–157. https://doi.org/10.28925/2524-0757.2020.1.20

Barvina, N. (2018). Mozhlyvosti teatralnoi pedahohiky v khudozhno-estetychnomu vykhovanni studentiv v umovakh teatru-studii [Possibilities of theater pedagogy in artistic and aesthetic education of students in the studio theater]. Spirituality of a Personality: Theory, Methodology and Practice, 1, 23–33.

Lashko, M. (2019). Pedahohichna i prosvitnytska diialnist Marii Hrinchenko (1863–1928): monohrafiia. [Pedagogical and educational activity of Maria Grinchenko (1863–1928): monohraf]. Borys Grinchenko Kyiv University.

Marko, M. (2018). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do zastosuvannia navchalno-ihrovykh tekhnolohii u profesiinii diialnosti [Formation of readiness of future primary school teachers to apply educational and game technologies in professional activity]: Extended abstract of candidate’s thesis: 13.00.04. Mukachevo State University.

Oleksiuk, O. (2019) Rozvytok dukhovnoho potentsialu osobystosti u postneklasychnii mystetskii osviti: monohrafiia [Development of the spiritual potential of the individual in post-classical art education]. Borys Grinchenko Kyiv University.

Onyshchenko, N. (2021). Zastosuvannia ihrovykh tekhnolohii pid chas vykladannia pedahohichnykh dystsyplin u vyshchii shkoli [Application of game technologies when teaching pedagogical disciples in higher school]. Topical issues of the humanities, 35 (4), 260–267. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-4-39

Shapran, O. I. (Ed.) (2019). Pedahohichna innovatyka: terminolohichnyi slovnyk [Pedagogical innovation: terminological dictionary]. Dombrovska Ya. M.

Cherniavskyi, M. (1918). Kedr Lyvana. Spohady pro Borysa Hrinchenka [Cedar of Lebanon. Memoirs of Borys Grinchenko]. Ukrainian bookstore.

Shcherban, P. (2004). Navchalno-pedahohichni ihry u vyshchykh navchalnykh zakladakh: navchalnij posibnik [Educational and pedagogical games in higher educational institutions: Tutorial]. Vyshcha shkola.

Oleksiuk, O., Rebrova, O., & Mikulinska, O. (2019). Dramatic Hermeneutics as a Perspective Technology in the Artistic Education. Journal of History Culture and Art Research, 8 (3), 100–112. https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2146

Downloads


Переглядів анотації: 204

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Олексюк, О., & Лігус, О. (2022). ТВОРЧІСТЬ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЯК ГЕНЕРАТОР ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ. ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.6

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти