ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Олексій Сисоєв Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5899-0244

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.7280

Ключові слова:

ліцензування, ліцензування у сфері освіти, ліцензія, ліцензування як засіб державного регулювання, адміністративно-правові аспекти ліцензування у сфері освіти

Анотація

У статті розглядаються адміністративно-правові аспекти ліцензування вищого закладу освіти; аналізуються зміни у системі ліцензування закладів вищої освіти, заходи, спрямовані на посилення ролі цієї інституції у вирішенні проблеми забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; здійснено комплексний аналіз правової природи та адміністративних аспектів ліцензування у сфері вищої освіти; показано, що ліцензування у сфері вищої освіти є адміністративною процедурою, яка здійснюється з урахуванням певної специфіки та особливостей діяльності освітньої установи, визначених відповідними нормативно-правовими документами; проаналізовано особливість ліцензування як правового явища, яка полягає у тому, що ліцензійна діяльність належить до системи державно-виконавчих відносин, змістом яких є організація діяльності громадян і юридичних осіб у тих сферах діяльності, де потрібне неухильне дотримання певних вимог і визначеної правової поведінки.

Біографія автора

Олексій Сисоєв, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна

Кандидат економічних наук

Посилання

Бекірова Е. Е. Правове регулювання ліцензування певних видів господарської діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Донецьк, 2006. 22 с.

Вітвіцький С. С. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2004. 17 с.

Закон України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти». 2015. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KP151187?an=1&ed=2015_12_30 (дата звернення: 09.09.2019).

Ластовецький А. С. Організаційно-правові засади регулювання підприємницької діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 22 с.

Кашперський О. В. Адміністративно-правовий статус суб’єктів ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Харків, 2011. 18 с.

Пастух І. Д. Організаційно-правові засади ліцензування господарської діяльності в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Київ, 2005. 14 с.

Шеваріхін А. О. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Київ, 2003. 20 с.

Шестак Л. В. Ліцензування як адміністративно-правовий інститут: автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Ірпінь, 2005. 20 с.

Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності: питання галузевої ідентифікації. Університетські наукові записки. 2011. № 1. С. 181–185.

Шпомер А. І. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. : 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Київ, 2006. 22 с.

Хомишин І. Ю. Мета і зміст процедури ліцензування освітньої діяльності. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 2. С. 275–278.

Bekirova, E. E. (2006). Pravove rehuliuvannia litsenzuvannia pevnykh vydiv hospodars’koi diial’nosti [Legal regulation of licensing of certain types of economic activity: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.04 – Commercial law, Commercial procedural law]. Donetsk, Ukraine (ukr).

Vitvitsky, S. S. (2004). Derzhavnyj kontrol’ u sferi litsenzijnoi diyalnosti: [State control in the field of licensing activity: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Kharkiv, Ukraine (ukr).

Zakon Ukrayini «Pro zatverdzhennya Licenzijnih umov provadzhennya osvitnoyi diyalnosti zakladiv osviti» [Law of Ukraine «On Approval of Licensing Conditions for Educational Activities of Educational Institution»]. (2015). Retrieved from https://ips.ligazakon.net/document/view/ KP151187?an=1&ed=2015_12_30 (ukr).

Lastovetskiy, A. S. (2005). Orhanizatsijno-pravovi zasady rehuliuvannia pidpryiemnyts’koi diial’nosti v Ukraini [Organizational and legal bases of regulation of business activity in Ukraine: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Irpin, Ukraine (ukr).

Kashpersky, O. V. (2011). Administratyvno-pravovyj status sub’iektiv litsenzuvannia hospodars’koi diial’nosti v Ukraini [Administrative and legal status of subjects of licensing of economic activity in Ukraine: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Kharkiv, Ukraine (ukr).

Pastuk, I. D. (2005). Orhanizatsijno-pravovi zasady litsenzuvannia hospodars’koi diial’nosti v Ukraini [Organizational and Legal Principles of Business Licensing in Ukraine: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Kyiv, Ukraine (ukr).

Shevarikhin, A. A. (2003). Administratyvno-pravovi problemy litsenzuvannia hospodars’koi diial’nosti orhanamy vnutrishnikh sprav [Administrative and legal problems of licensing of economic activity by law enforcement agencies: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Kyiv, Ukraine (ukr).

Shestak, L. V. (2005). Litsenzuvannia iak administratyvno-pravovyj instytut [Licensing as an Administrative Law Institute: Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.07 – Management theory; administrative law and process; finance law; information law]. Irpin, Ukraine (ukr).

Shpomer, A. I. (2011). Licenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti: pitannya galuzevoyi identifikaciyi [Licenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti: pitannya galuzevoyi identifikaciyi]. Universitetski naukovi zapiski, 1, 181–185 (ukr).

Shpomer, A. I. (2006). Licenzuvannya gospodarskoyi diyalnosti (gospodarsko-pravovij aspekt) [Licensing of business activities (economic and legal aspect): Extended abstract of candidate’s thesis: 12.00.04 – Commercial law, Commercial procedural law]. Kyiv, Ukraine (ukr).

Khomyshyn, I. Yu. (2018). Meta i zmist protsedury litsenzuvannia osvitn’oi diial’nosti. [The purpose and content of the licensing procedure for educational activities]. Porivnial’no-analitychne pravo № 2. S. 275–278 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 179

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Сисоєв, О. (2019). ЛІЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 72–80. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.7280

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право