ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.4

Ключові слова:

зміст навчання, компетентність, навчальна дисципліна; форми і методи навчання, циркулярна економіка.

Анотація

Результати аналізу змісту навчальних дисциплін для підготовки фахівців із циркулярної економіки вказують на формування варіативних компетентностей фахівців, що залежить від освітнього рівня, специфіки спеціальності та навчальної дисципліни. Так, аналіз показує, що система компетентностей для бакалаврів інтегрує сукупність взаємопов’язаних знань, умінь та навичок для розв’язання професійних задач. Система компетентностей для магістрів також інтегрує сукупність взаємопов’язаних знань та умінь для розв’язання професійних задач з акцентом на розвиток практичних навичок. Тоді як система компетентностей для докторів філософії включає переважно практичні навички та уміння здійснювати кваліфіковані наукові дослідження в галузі економіки та впроваджувати їх результати в освітній професійній діяльності.

Крім того, освітній процес в університеті реалізується в традиційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи, самостійна робота. Форми навчання: фронтальні, колективні, групові, індивідуальні, аудиторні, позааудиторні. Основними видами навчальних занять є: лекції, практичні, семінарські заняття, лабораторні, індивідуальні заняття та консультації. Проте перевага формату лекцій (100%) та семінарських занять (56,6%) вказує на теоретично спрямовану ,а не на практико-орієнтовану підготовку фахівців із циркулярної економіки в національних закладах вищої освіти.

Зроблено висновок, що зміст, форми та методи вивчення навчальних дисциплін із циркулярної економіки в національних закладах вищої освіти характеризуються широкою варіативністю та різноманітністю, що залежить від специфіки освітнього рівня, спеціальності, навчальної дисципліни, а також потенціалу закладу вищої освіти. Вважаємо, що така варіативність і різноманітність змісту, форм та методів вивчення навчальних дисциплін дозволяє національним закладам вищої освіти готувати фахівців із циркулярної економіки, здатних вирішувати еколого-економічні питання в різних галузях економіки.

Посилання

Список використаних джерел

Гризун Л. Е. Формування змісту вищої професійної освіти за умов сучасних освітніх тенденцій. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. № 12. С. 31–37. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2012-12-0

Економіка сталого розвитку: робоча програма навчальної дисципліни. Херсонський державний унiверситет. 2021. URL: https://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/Chair_of_Management_and_Administration/Navchalni_Plany.aspx (дата звернення: 1.10.2022).

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 1.10.2022).

Закон України «Про освіту». 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 1.10.2022).

Основи зеленої економіки: робоча програма навчальної дисципліни. Національний університет водного господарства та природокористування. 2018. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/8577/1/06-11-28.pdf (дата звернення: 1.10.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності». 2015. URL: http://diit.edu.ua/upload/files/shares/9_Documents/licensing/litsenzionnyye_usloviya.pdf (дата звернення: 1.10.2022).

Рекомендації з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, викладених у листі Міністерства освіти і науки України від 09.07.2018 р. № 1/9-434. 2018. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/61422/ (дата звернення: 1.10.2022).

Силабус з навчальної дисципліни «Сталий розвиток та екоосвітня діяльність». Львівський національний університет імені Івана Франка. 2020. URL: https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/SYLABUS_SRtaED_2020.pdf (дата звернення: 1.10.2022).

Стратегія сталого розвитку і інженерна освіта: робоча програма навчальної дисципліни. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. 2019. URL: http://surl.li/dldoq (дата звернення: 1.10.2022).

Тренди розвитку зеленої економіки: робоча програма навчальної дисципліни. Львівський національний університет імені Івана Франка. 2016. URL: https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0_2016.pdf (дата звернення: 1.10.2022).

References

Gryzun, L. Е. (2012). Formuvannya zmistu vishoyi profesijnoyi osviti za umov suchasnih osvitnih tendencij [Formation of the content of higher professional education under the conditions of modern educational trends]. Pedagogical Education: Theory and Practice, 12, 31–37. https://doi.org/10.32626/2309-9763.2012-12-0

Ekonomika stalogo rozvitku: robocha programa navchalnoyi disciplini [Economics of sustainable development: curriculum of the academic discipline] (2021). Kherson State University. https://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/Chair_of_Management_and_Administration/Navchalni_Plany.aspx

Zakon Ukrainy «Pro vishchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] (2014). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Zakon Ukrayini «Pro osvitu» [Law of Ukraine «On Education»] (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n186

Osnovi zelenoyi ekonomiki: robocha programa navchalnoyi disciplini [Basics of green economy: curriculum of the academic discipline] (2018). The National University of Water and Environmental Engineering. http://ep3.nuwm.edu.ua/8577/1/06-11-28.pdf

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayini vid 30.12.2015 r. № 1187 «Pro zatverdzhennya Licenzijnih umov provadzhennya osvitnoyi diyalnosti» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 12/30/2015 №. 1187 «On Approval of Licensing Conditions for Conducting Educational Activities»] (2015). http://diit.edu.ua/upload/files/shares/9_Documents/licensing/litsenzionnyye_usloviya.pdf

Rekomendaciyi z navchalno-metodichnogo zabezpechennya navchalnih disciplin u zakladah vishoyi osviti, vikladenih u listi Ministerstva osviti i nauki Ukrayini vid 09.07.2018 r. № 1/9-434 [Recommendations on educational and methodological support of educational disciplines in institutions of higher education, set out in the letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 07/09/2018 № 1/9-434] (2018). https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/61422/

Silabus z navchalnoyi disciplini «Stalij rozvitok ta ekoosvitnya diyalnist» [Syllabus for the academic discipline «Sustainable development and eco-educational activity»] (2020). Ivan Franko National University of Lviv. https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/03/SYLABUS_SRtaED_2020.pdf

Strategiya stalogo rozvitku i inzhenerna osvita: robocha programa navchalnoyi disciplini [Sustainable development strategy and engineering education: curriculum of the academic discipline] (2019). Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. http://surl.li/dldoq

Trendi rozvitku zelenoyi ekonomiki: robocha programa navchalnoyi disciplini [Development trends of the green economy: curriculum of the academic discipline] (2016). Ivan Franko National University of Lviv. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/%d0%97%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d1%96%d0%ba%d0%b0_2016.pdf

Downloads


Переглядів анотації: 91

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Сисоєв, О. (2022). ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД УКРАЇНИ. ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.4

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою