ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • Олексій Сисоєв Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5899-0244

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.5

Ключові слова:

глобальний сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, фахівці для економічної галузі, фахівці з циркулярної економіки

Анотація

У статті обґрунтовано нагальну потребу модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку; обґрунтування здійснене на основі аналізу проблем глобального сталого розвитку, завдань, які повстали перед освітою як вагомим чинником, що впливає на сталий розвиток.
У науковому аналізі проблеми показано, що при висвітленні порушеної проблеми автори найчастіше зосереджують увагу на екологічних і ресурсно-економічних питаннях, інколи на демографічних чинниках.
Зважаючи на виняткову важливість еколого-економічних аспектів, до чинників, які впливають на глобальний сталий розвиток, автор відносить: діяльність інституту освіти, реалізацію ним своєї провідної випереджальної превентивної функції — підготовки фахівців до дотримання принципів забезпечення сталого розвитку у своїй професійній діяльності. Освіта є вагомим потенціалом сталого розвитку суспільства.
Її роль полягає у прогнозуванні, формуванні та розвитку впродовж життя професійної компетентності майбутніх фахівців, виробленні енергоефективного стилю професійної діяльності. Значною мірою це стосується професійної підготовки фахівців для економічної галузі, оскільки більшість глобальних екологічних проблем, які гальмують сталий розвиток, мають економічне коріння. За таких умов виникає необхідність модернізації професійної підготовки фахівців, зокрема економістів, у контексті завдань глобального сталого розвитку.
Зроблено висновок, що вирішення завдань глобального сталого розвитку в освіті повинно включати: розвиток екологічної культури учнів та студентів, екологізацію навчальних курсів у закладах середньої й вищої освіти, у системі післядипломної освіти фахівців; вивчення майбутніми фахівцями новітніх технологій й методів запобігання й попередження екологічних катастроф; запровадження нових напрямів професійної підготовки фахівців; запровадження підготовки фахівців з циркулярної економіки (зеленої економіки, економіки замкненого циклу) в Україні.

Біографія автора

Олексій Сисоєв, Київський міжнародний університет, вул. Львівська, 49, 03179 Київ, Україна

Кандидат економічних наук, керівник департаменту ліцензування та акредитації

Посилання

Бордюг Н. С. Методичні та змістовні аспекти навчання фахівців екологічного спрямування в системі післядипломної освіти. Зб. наук. пр. [Херсон. держ. ун-ту]. Педагогічні науки / Херсон. держ. ун-т. 2019. № 87. С. 90–93. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/ view/4234/3728 (дата звернення: 15.06.2020).

Бусарєв Д. В. Сталий розвиток: історичні аспекти та сучасні виклики. Причорномор. економ. студії. 2018. № 36 (1). С. 34–38. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_36%281%29__9 (дата звернення: 15.06.2020).

Греськів О. Б. Сталий розвиток соціально-економічних систем. Вісн. Харків. нац. аграр. ун-ту. Серія : Економічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків. 2018. № 1. С. 184–188. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_1_22 (дата звернення: 15.06.2020).

Зайцев В. С. Сталий розвиток персоналу промислових підприємств: проблеми та рішення. Економ. вісн. Донбасу. 2019. № 2. С. 206–214. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2019_2_28 (дата звернення: 15.06.2020).

Коренева І. М. Освіта для сталого розвитку: реалії України. Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Педагогічні науки : зб. наук. пр. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка.

Глухів. 2018 а. № 1. С. 17–25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_1_4 (дата звернен- ня: 15.06.2020).

Коренева І. М. Феномен «Освіта для сталого розвитку»: сутність та сучасні особливості концепту.

Укр. пед. журн. = Ukrainian educational Journal. 2018 б. № 2. С. 113–123. URL: http://nbuv.gov. ua/UJRN/ukrpj_2018_2_16 (дата звернення: 15.06.2020).

Про Стратегію сталого розвитку «Україна — 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015.

Урядовий кур’єр. 2015. № 6.

Радкевич В. Роль професійної освіти в реалізації цілей сталого розвитку суспільства. Проф. освіта. 2019. № 1. С. 5–8.

Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. Адуктар. 2005. № 2 (5).

С. 30−35.

Цілі сталого розвитку: Україна. Національна доповідь. Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Sustainable development GOALS. 2017. 176 с.

The Earth Summit. The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) / introd.

And commentary by Stanley P. Johnson. London : Graham and Trotman. 1992. 532 p.

Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf (request date: 25.09.2020).

Bordyug, N. S. (2019). Metody`chni ta zmistovni aspekty` navchannya faxivciv ekologichnogo spryamuvannya v sy`stemi pislyady`plomnoyi osvity` [Methodical and variable aspects of training of specialists of ecological direction in the system of postgraduate education]. Zb. nauk. pr. [Xerson. derzh. un-tu]. Pedagogichni nauky`, 87, 90–93. Collection of Research Papers «Pedagogical Sciences». https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4234/3728 (ukr).

Busaryev, D. V. (2018). Staly`j rozvy`tok: istory`chni aspekty` ta suchasni vy`kly`ky` [Sustainable development: historical aspects and current challenges]. Pry`chornomor. ekonom. Studiyi, 36 (1), 34–38. National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ bses_2018_36%281%29__9 (ukr).

Cili stalogo rozvy`tku: Ukrayina. Nacional`na dopovid`. Ministerstvo ekonomichnogo rozvy`tku i torgivli [Sustainable Development Goals: Ukraine. National report. Ministry of Economic Development and Trade] (2017). Sustainable development GOALS (ukr).

Gres`kiv, O. B. (2018). Staly`j rozvy`tok social`no-ekonomichny`x sy`stem [Sustainable development of socio-economic systems]. Visn. Xarkiv. nacz. agrar. un-tu, 1. 184–188. National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2018_1_22 (ukr).

Koreneva, I. M. (2018 a). Osvita dlya stalogo rozvy`tku: realiyi Ukrayiny` [Education for sustainable development: the realities of Ukraine]. Visn. Gluxiv. nacz. ped. un-tu im. Oleksandra Dovzhenka, 1, 17–25. National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vgnpu_2018_1_4 (ukr).

Koreneva, I. M. (2018 b). Fenomen «Osvita dlya stalogo rozvy`tku»: sutnist` ta suchasni osobly`vosti konceptu [The phenomenon of «Education for Sustainable Development»: the essence and modern features of the concept]. Ukr. ped. zhurn. = Ukrainian educational Journal, 2, 113–123. National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrpj_2018_2_16 (ukr).

Pro Strategiyu stalogo rozvy`tku «Ukrayina — 2020» : Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 12.01.2015 No 5/2015 [On the Strategy of Sustainable Development «Ukraine — 2020» : Decree of the President of Ukraine from 12.01.2015 No 5/2015] (2015). Uryadovy`j kur’yer, 6 (ukr).

Radkevy`ch, V. (2019). Rol` profesijnoyi osvity` v realizaciyi cilej stalogo rozvy`tku suspil`stva [The role of vocational education in the implementation of prices for sustainable development of society].

Prof. osvita, 1, 5–8 (ukr).

Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development. Unesdoc Digital Library. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf (eng).

Strategiya YEEK OON dlya obrazovaniya v interesakh ustoychivogo razvitiya [UNECE strategy for education for sustainable development] (2005). Aduktar, 2 (5), 30–35 (ukr).

The Earth Summit (1992). The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) / introd. And commentary by S. P. Johnson. Graham and Trotman (eng).

Zajcev, V. S. (2019). Staly`j rozvy`tok personalu promy`slovy`x pidpry`yemstv: problemy` ta rishennya [Sustainable staff development of industrial enterprises: problems and solutions]. Ekonom. visn.

Donbasu, 2, 206–214. National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky. http://nbuv.gov. ua/UJRN/ecvd_2019_2_28 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 290

Опубліковано

2020-10-01

Як цитувати

Сисоєв, О. (2020). ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ОСВІТОЛОГІЯ, (9), 38–45. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2020.9.5

Номер

Розділ

Освіта в умовах глобального сталого розвитку