ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ: МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА

Автор(и)

  • Ірина Скрипник Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна,
  • Ярослава Кульбашна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2571-091X
  • Валерія Захарова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8863-2373

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.106

Ключові слова:

мотиваційна готовність, праксеологічна компетентність, професійна діяльність, професійна самореалізація, фахові компетентності

Анотація

У статті розкрито зміст, визначено компоненти і етапи розвитку мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології до професійної діяльності у контексті формування праксеологічної компетентності. Надано визначення поняттю мотиваційна готовність майбутніх магістрів стоматології до професійної діяльності як динамічне особистісне утворення, яке характеризується сформованістю професійно важливих якостей, усталеністю внутрішніх мотивів до вибору професії і кінцевих цілей професійної підготовки та зовнішніх – привабливість професії у контексті життєзабезпечення особистості і фахової самореалізації. Охарактеризовано компоненти мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології, зокрема представлені результати опитування серед випускників стоматологічного факультету НМУ імені О.О. Богомольця, що визначили комплекс мотивів, які сприяють формуванню готовності до виконання практичної діяльності. Розкрито орієнтаційний, синергетичний та коригуючий етапи мотиваційної готовності майбутніх магістрів стоматології. Доведено, що наявність стійких професійних мотивів у майбутніх стоматологів сприяє успішному оволодінню ними майбутньою професійною діяльністю і формуванню мотиваційної готовності до неї.

Біографії авторів

Ірина Скрипник, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна,

Кандидат медичних наук, доцент кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології

Ярослава Кульбашна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Валерія Захарова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Гуртовенко Н. В. Мотиваційний компонент – головна складова готовності студентів до професійної діяльності. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія і педагогіка. 2014. Вип. 30. С. 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_13 (дата звернення: 17.07.2021).

Емельяненко Л. М. Теоретические основы формирования мотивационной готовности к профессиональной деятельности будущих специалистов медицинского профиля. Вестник Брянского госуниверситета. Профессиональная педагогика. 2011. № 1. 127–131.

Корда М. М., Шульгай А. Г., Машталір А. І., Чорномидз А. В. Дистанційне навчання – вимушений захід чи вимога часу (на прикладі Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України). Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення: матеріали XVIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції в онлайн-режимі за допомогою системи Microsoft Teams (Тернопіль, 20–21 травня 2021 р.). Тернопіль : ТНМУ, 2021. 592 с.

Клімова Д. В. Проблема мотиваційної готовності до професійної діяльності у психології. Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету: збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2013 рік, 4–6 лютого 2014 року. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 133–135. URL:http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6896/1/Klimova.pdf (дата звернення 13.07.2021)

Коваленко О. В. Мотиваційна готовність майбутніх вихователів дітей дошкільного віку до самореалізації у професійній діяльності: критерії та показники рівня. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2020. Том. ІV. Психологія розвитку дошкільника. Вип. 16. С. 102–117.

Коваленко Н. П., Боброва Н. О., Ганчо О. В., Зачепіло С. В. Мотивація студентів як запорука успішного професійного розвитку. Медична освіта. 2020. № 3. C. 43–48. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.3.11440

Кульбашна Я. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи Київ: Компас, 2014. 415 с.

Кульбашна Я. А. Теоретичні та методичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: дис. … д-ра наук: 13.00.04. Київ: Інститут вищої освіти, 2015. 417с.

Кульбашна Я. А., Скрипник І. Л. Структура праксеологічної компетентності магістра із стоматології. Неперервна професійна освіта: Теорія і практика. 2020. №3. С. 71–77. DOI: https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.8

Ali K., Slade A., Kay E., Zahra D., Tredwin C. Preparedness of undergraduate dental students in the United Kingdom: a national study. British Dental Journal. 2017. № 222 (6). Р. 472–477. DOI: http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.272

Field J. C., Cowpe J. G., Walmsley A. D. The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. European Journal of Dental Education. 2017. № 21 Р. 2–10. DOI: http://doi.org/10.1111/eje.12307 2.

Harzer W., Tausche E., Gedrange T. Harmonisation of Dental Education in Europe – a survey about 15 years after visitation of dental schools participating in the DentEd project. European Journal of Dental Education. 2015. № 21 (1). Р. 22–27. DOI: http://doi.org/10.1111/eje.12171 11.

Reynolds P. A., Eaton K. A., Paganelli C., Shanley D. Nine years of DentEd – a global perspective on dental education. British Dental Journal. 2008. № 205 (4). Р. 199–204. DOI: http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.698

Gurtovenko, N. V. (2014). Motyvacijnyj komponent – golovna skladova gotovnosti studentiv do profesijnoyi diyalnosti [Motivational component as the main constituent of students’ maturity for professional activity]. Naukovi zapysky Nacionalnogo universytetu «Ostrozka akademiya». Seriya: Psykhologiya i pedagogika, 30, 55–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_30_13 .

Emelyanenko, L. M. (2011). Teoreticheskie osnovy formirovaniya motivacionnoj gotovnosti k professionalnoj deyatelnosti budushih specialistov medicinskogo profilya. [Theoretical basis of motivational maturity for professional activity of future specialists in medical field]. Vestnik Bryanskogo gosuniversiteta. Professionalnaya pedagogika, 1, 127–131.

Korda M. M., Shulgaj A. G., Mashtalir A. I., Chornomidz A. V. (2021). Distancijne navchannya – vimushenij zahid chi vimoga chasu (na prikladi Ternopilskogo nacionalnogo medichnogo universitetu imeni I. Ya. Gorbachevskogo MOZ Ukrayini). [Is distant learning obliged way or contemporary demand? (on the example of Ternopil National Medical University named after I. Horbachevskiy)]. Aktualni pitannya vishoyi medichnoyi (farmacevtichnoyi) osviti: vikliki sogodennya ta perspektivi yih virishennya: materiali XVIII Vseukrayinskoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi v onlajn-rezhimi za dopomogoyu sistemi Microsoft Teams (Ternopil, 20–21 travnia 2021 r.). TNMU.

Klimova, D. V. (2014). Klimova D. V. Problema motivacijnoyi gotovnosti do profesijnoyi diyalnosti u psihologiyi [The problem of motivational maturity for professional activity in psychology]. In Yednist navchannya i naukovih doslidzhen – golovnij princip universitetu: zbirnik naukovih prac zvitno-naukovoyi konferenciyi vikladachiv universitetu za 2013 rik, 4–6 lyutogo 2014 roku (pp. 133–135). NPU imeni M. P. Dragomanova. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6896/1/Klimova.pdf

Kovalenko, O. V. (2020). Motivacijna gotovnist majbutnih vihovateliv ditej doshkilnogo viku do samorealizaciyi u profesijnij diyalnosti: kriteriyi ta pokazniki rivnya [Motivational maturity of future teachers of preschool children for fulfillment in professional activity]. Aktualni problemi psihologiyi: zbirnik naukovih prac Institutu psihologiyi imeni G. S. Kostyuka NAPN Ukrayini. Psihologiya rozvitku doshkilnika, IV (16), 102–117.

Kovalenko, N. P., Bobrova, N. O., Gancho, O. V., Zachepilo, S. V. (2020). Motivaciya studentiv yak zaporuka uspishnogo profesijnogo rozvitku [Students’ motivation as a guarantee of successful professional development]. Medichna osvita, 3, 43–48. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2020.3.11440

Kulbashna, Ya. (2014). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv iz stomatologiyi: teoretychni j metodychni osnovy [Future dentists’ professional competence formation: theoretical and practical bases]. Kompas.

Kulbashna, Ya. A. (2015). Teoretychni ta metodychni osnovy formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnix faxivciv iz stomatologiyi [Theoretical and practical bases of future dentists’ professional competence formation]: Doctor’s thesis: 13.00.04. Institut vishoyi osviti.

Kulbashna, Ya. A., Skrypnyk, I. L. (2020). Struktura prakseologichnoyi kompetentnosti magistra iz stomatologiyi [The structurе of master’s in dentistry praxeological competence]. Continuing professional education: theory and practice, 3, 71–77. https://doi.org/10.28925/1609-8595.2020.3.8

Ali, K., Slade, A., Kay, E., Zahra, D., Tredwin, C. (2017). Preparedness of undergraduate dental students in the United Kingdom: a national study. British Dental Journal, 222 (6), 472–477. http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2017.272

Field, J. C., Cowpe, J. G., Walmsley, A. D. (2017). The Graduating European Dentist: A New Undergraduate Curriculum Framework. European Journal of Dental Education, 21, 2–10. http://doi.org/10.1111/eje.12307 2.

Harzer, W., Tausche, E., Gedrange, T. (2015). Harmonisation of Dental Education in Europe – a survey about 15 years after visitation of dental schools participating in the DentEd project. European Journal of Dental Education, 21 (1), 22–27. doi.org/10.1111/eje.12171 11.

Reynolds, P. A., Eaton, K. A., Paganelli, C., Shanley, D. (2008). Nine years of DentEd – a global perspective on dental education. British Dental Journal, 205 (4), 199–204. http://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.698

Downloads


Переглядів анотації: 24

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Скрипник, І., Кульбашна, Я., & Захарова, В. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРАКСЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ СТОМАТОЛОГІЇ: МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 55–65. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.106

Номер

Розділ

Соціологія та культурологія освіти