СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Ярослава Кульбашна Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2571-091X
  • Валерія Захарова Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8863-2373

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.157163%20

Ключові слова:

граматика, діалог культур, дискурс, іншомовна компетентність, комунікація, лексика, фонетика

Анотація

У статті визначено структуру іншомовної компетентності майбутніх фахівців із стоматології на основі аналізу даних наукових джерел із проблеми дослідження і власного педагогічного досвіду.
Виокремлено основні компоненти: гносеологічний, діяльнісний та рефлексивний. Гносеологічний компонент характеризує систему знань у мовленні і охоплює лінгвістичну, деонтологічну та соціокультурні складові. Діяльнісний компонент відображає спроможність реалізувати набуті знання у практичній діяльності і складається з науково-дослідної та іншомовної комунікативної компетентностей, остання містить дискурсивну та стратегічну складові. Рефлексивний компонент передбачає самооцінку власних досягнень і спроможність підвищити їх рівень.

Біографії авторів

Ярослава Кульбашна, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

Валерія Захарова, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка 13, 01601 Київ, Україна

Викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Гурко О. В., Шкурко О. В. Комунікативна компетенція як система мовленнєвих іншомовних умінь та навичок (з позиції вивчення дискурсу). URL: http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika- lingvokulturologiya-tom-9-2016/komunikativna-kompetenciya-yak-sistema-movlennyevix-inshomovnix- umin-ta-navichok-z-pozici%D1%97-vivchennya-diskursu/ (дата звернення: 09.07.2018).

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, навчання, оцінювання. Рекомендації.

Наук. ред. укр. видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.

Задорожная О. І. Сутність поняття стратегічної компетентності в сучасній лінгводидактиці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 2(41).

С. 105–109.

Клак І. Є. Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови. URL: https://naub.oa.edu.ua/2017/критерії-показники-та-рівні- сформова/ (дата звернення: 15.07.2018).

Коваленко О. Формування компетентнісного підходу до вивчення іноземних мов. Іноземні мови в навчальних закладах. 2008. № 3. С. 28–34.

Козак С. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущих специалистов морского флота: дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Одеса, 2001. 224 с.

Крисак Л. В. Шляхи формування англомовної професійно-орієнтованої комунікативної компетентності.

URL: https://naub.oa.edu.ua/2015/шляхи-формування-англомовної-профес/ (дата звернення: 01.08.2018).

Кульбашна Я. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології: теоретичні й методичні основи : монографія. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця. Київ : Компас, 2014. 415 с.

Маслова Т. Б. Формування дискурсивної компетенції у навчанні англійської мови для спеціальних цілей. Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. Київ, 27 листопада 2012 року. Київ : ТОВ «Дельта Корп», 2012.

С. 51–54.

Ткаченко Л. Комунікативна компетенція студентів – запорука професійного успіху. Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: зб. наук. ст. учасників Всеукр. наук.-практ. конференції. Київ., 23–24 грудня 2003 р. Редкол.: І. І. Тимошенко та ін.

Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. 583 с.

Хоменко О. В. Іншомовна підготовка студентів економічнихспеціальностей в контексті глобалізації: монографія. Київ : КНУТД, 2014. 364с.

Bachman L. Fundamental considerations in language testing. Oxford, 1990.

Canal M. From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy. Richards J. and Schmidt R., (Eds.) Language and Communication. London : Longman, 1983. P. 2–27.

Hymes D. H. On communicative competence. − Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 14621. Ikujiro Nonaka. The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December 2004. №4.

Р. 27−45.

Kulbashna Ya. A., Zakharova V. A. The work of project work in the process of future dentists’ foreign language competence formation. Vestnik VGMU, 2018. Vol. 17(2). P. 87–92. doi: 10.22263/2312-4156.2018.2.87 Scrivener J. Learning Teaching. London; Collins ELT, 2002. 432 p.

Thornbury S. How to teach grammar. Harlow : Longman, 1999. 182 р.

Wilkins D. Linguistics in language teaching. London : Arnold, 1972. 480 р.

Gurko, O. V., & Shkurko, O. V. (2016). Komunikatyvna kompetenciya yak systema movlennyevykh inshomovnykh umin ta navychok (z pozyciyi vyvchennya dyskursu). [Communicaive competence as the system foreign languages skills]. Retrieved from http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya- tom-9-2016/komunikativna-kompetenciya-yak-sistema-movlennyevix-inshomovnix-umin-ta-navichok-z- pozici%D1%97-vivchennya-diskursu/ (ukr).

Zagalnoyevropejski rekomendaciyi z movnoyi osvity: vyvchennya, navchannya, ocinyuvannya [Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment] (2003). Rekomendaciyi.

S.Yu. Nikolayeva (Ed.). Kyiv, Ukraine (ukr).

Zadorozhnaya, O. I. (2017). Sutnist ponyattya strategichnoyi kompetentnosti v suchasnij lingvodydaktyci [Notion’s essence of strategic competence in contemporary linguodidactics]. Naukovyj visnyk Uzhgorodskogo universytetu. Seriya: «Pedagogika. Socialna robota», 2(41), 105–109 (ukr).

Klak, I. Ye. (2017). Kryteriyi, pokaznyky ta rivni sformovanosti profesijnoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti majbutnix uchyteliv anglijskoyi movy [Criteria, rate and levels of future English teachers’ professional communicative competence formation]. Retrieved from https://naub.oa.edu.ua/2017/критерії-показники-та- рівні-сформова/ (ukr).

Kovalenko, O. (2008). Formuvannya kompetentnisnogo pidxodu do vyvchennya inozemnykh mov [Formation of competency based approach to foreign languages learning]. Inozemni movy v navchalnykh zakladakh, 3, 28–34 (ukr).

Kozak, S. (2001). Formirovanie inojazychnoj kommunikativnoj kompetencii budushhih specialistov morskogo flota [Foreign language communicative competence formation in future professionals in the navy]. Candidate’s thesis. Odesa, Ukraine (rus).

Krysak, L. V. (2015). Shlyakhy formuvannya anglomovnoyi profesijno-oriyentovanoyi komunikatyvnoyi kompetentnosti [Ways of English-speaking professional-oriented communicative competence formation].

URL: https://naub.oa.edu.ua/2015/shlyaxy`-formuvannya-anglomovnoyi-profes/ (ukr).

Kulbashna, Ya. A. (2014). Formuvannya profesijnoyi kompetentnosti majbutnikh fakhivciv iz stomatologiyi: teoretychni j metodychni osnovy [Future dentists’ professional competence formation: theoretical and methodological bases]: monografiya. Instytut vyshhoyi osvity Nacionalnoyi akademiyi pedagogichnykh nauk Ukrayiny, Nacionalnyj medychnyj universytet imeni O. O. Bogomolcya. Kyiv, Ukraine: Kompas (ukr).

Maslova, T. B. (2012). Formuvannya dyskursyvnoyi kompetenciyi u navchanni anglijskoyi movy dlya specialnykh cilej [Discursive competence formation during learning English for specific purposes]. Inshomovna osvita u vyshhij texnichnij shkoli: metody, pidxody, texnologiyi: Materialy II Mizhnarodnoyi naukovoyi konferenciyi.

Kyiv, 27 November 2012. Kyiv, Ukraine: TOV «Delta Korp», 51–54 (ukr).

Tkachenko, L. (2003). Komunikatyvna kompetenciya studentiv – zaporuka profesijnogo uspixu [The communicative competence of students as a guarantee of professional success]. Lingvometodychni koncepciyi vykladannya inozemnykh mov u nemovnykh vyshhykh navchalnykh zakladax Ukrayiny: proceedings of the All- Ukrainian Conference. Kyiv, 23–24 December 2003. I. I. Tymoshenko (Ed.). Kyiv, Ukraine: Vyd-vo Yevrop. un-tu (ukr).

Khomenko, O. V. (2014). Inshomovna pidgotovka studentiv ekonomichnykh specialnostej v konteksti globalizaciyi [Foreign language training of students of economic specialties in the context of globalization]: monografiya.

Kyiv, Ukraine: KNUTD (ukr).

Bachman, L. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford, UK (eng).

Canal, M. (1983). From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy. Richards J. and Schmidt R. (Eds.) Language and Communication. London, UK: Longman, 2–27 (eng).

Hymes, D. H. (2004). On communicative competence. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 14621.

Ikujiro Nonaka. The Knowledge-Creating Company, Harvard Business Review, November-December, 4, 27−45. (eng).

Kulbashna, Ya. A., & Zakharova, V. A. (2018). The work of project work in the process of future dentists’ foreign language competence formation. Vestnik VGMU, 17(2), 87–92. doi: 10.22263/2312-4156.2018.2.87 (eng).

Scrivener, J. (2002). Learning Teaching. London, UK; Collins ELT (eng).

Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. Harlow, UK: Longman (eng).

Wilkins, D. (1972). Linguistics in language teaching. London, UK: Arnold (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 14

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Кульбашна, Я., & Захарова, В. (2018). СТРУКТУРА ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СТОМАТОЛОГІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 157–163. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.157163

Номер

Розділ

Освітологічний контекст компетентнісної освіти