РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4958%20

Ключові слова:

порівняльна професійна педагогіка, порівняльне дослідження, міждисциплінарний підхід, монографічне дослідження, критерії порівняння, освітологія

Анотація

У статті здійснено кількісний та якісний аналіз порівняльних досліджень з професійної педагогіки в Україні за часів незалежності (з 1991 р.); розглянуто сутність поняття «порівняльна професійна педагогіка», основні положення її методології; проаналізовано завдання та специфіку порівняльних досліджень у галузі професійної педагогіки; показано, що специфіка порівняльної професійної педагогіки вимагає міждисциплінарного підходу до проведення досліджень, урахування зовнішніх чинників (історичних, соціальних, культурологічних, економічних, політичних тощо) впливу на систему, тенденції, зміст, технології, форми й методи професійної підготовки фахівців у зарубіжних країнах, що можливо здійснити на засадах освітології.

Біографія автора

Світлана Сисоєва, НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти

Посилання

Абашкіна Н. В. Розвиток професійної освіти в Німеччині (кінець XIX – XX ст.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ, 1999. 46 с.

Бідюк Н. М. Теорія і практика професійного навчання безробітних у США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2009. 551 с.

Василюк А. В. Тенденції реформування шкільної освіти Польщі (XX – початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Тернопіль, 2011. 40 с.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 2006. 505 с.

Ельбрехт О. М. Підготовка менеджерів у вищих навчальних закладах Великої Британії, Канади, США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 510 с.

Журавська Н. С. Підготовка викладачів аграрних дисциплін у вищих навчальних закладах країн початкового етапу західноєвропейської інтеграції і Великобританії : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04.

Київ, 2010. 557 с.

Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Вінниця, 2015. 40 с.

Каплун А. В. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011, 467 с.

Кєдровіч Г. Теорія і практика застосування комп’ютерних технологій у загальноосвітніх і професійних закладах Польщі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2001.

Компаративістика у сфері освіти: навч. прогр. для спеціальностей 8.18010021«Педагогіка вищої школи», 8.18010020 «Управління навчальним закладом» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; розробн. Сисоєва С. О. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2014. 106 с.

Кошманова Т. С. Розвиток педагогічної освіти у США (1960 – 2000 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04.

Київ, 2002. 589 с.

Кристопчук Т. Є. Тенденції розвитку педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2014. 300 с.

Кучай О. В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів у вищих навчальних закладах Польщі засобами мультимедійних технологій : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04.

Черкаси, 2016. 516 с.

Лещенко М. П. Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1996, 382 с.

Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2011. 40 с.

Морітз Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2004.

Мосьпан Н. В. Вища освіта і ринок праці в Європейському Союзі: тенденції взаємодії. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018.

Мукан Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл у системах неперервної педагогічної освіти Великої Британії, Канади, США : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2011. 488 с.

Мушкета Р. Підготовка вчителів фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2007. 553 с.

Огієнко О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах (друга половина ХХ століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2009. 44 с.

Огнев’юк В. О., Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти.

Рідна шк.: щомісяч. наук.-пед. журн. 2012. № 4/5. С. 44–51.

Пальчук М. І. Тенденції розвитку систем професійної підготовки виробничого персоналу сфери послуг у країнах Європейського Союзу : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016.

Пономаренко Н. Г. Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 327 с.

Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи в другій половині ХХ століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 571 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія порівняльних досліджень у сфері освіти» для здобувачів вищої освіти (ступінь «Доктор філософії») / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; розробн. Сисоєва С. О., Грищук Ю. В. Київ : ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2018. 20 с.

Сбруєва А. А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Київ, 2005. 38 с.

Сисоєва С. О. Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології: Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів: хрестоматія/авторський колектив. Київ : Педагогічна думка, 2015. 176 с. С. 132–141.

Тригуб І. І. Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 341 с.

Чулкова Л. О. Теорія і практика підготовки вчителя до педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах Німеччини : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти».

Київ, 2010. 37 с.

Шандрук С. І. Система професійної підготовки вчителів середньої школи у Сполучених Штатах Америки : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2013. 400 с.

Шемпрух І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999 рр.) : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Івано-Франківськ, 2001. 503 с.

Abashkina, N. V. (1999). Development of vocational education in Germany (late XIX - XX): author’s abstract. dissertation Dr.Ed.Sc: speciality 13.00.04 «Theory and Methods of Professional Education». Kyiv, Ukraine (ukr).

Bidyuk, N. M. (2009). Theory and practice of vocational training of the unemployed in the USA: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Vasilyuk, A. V. (2011). Trends in the reform of school education in Poland (XX- early XXI): author's abstract. dissertation: speciality 13.00.01 «General pedagogics and history of pedagogy». Ternopil, Ukraine (ukr).

Desyatov, T. M. (2006). Trends in Continuing Education in Eastern Europe (second half XX): dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.01. Kyiv, Ukraine (ukr).

Elbrekht, O. M. (2010). Training for Managers in Higher Education Institutions in the UK, Canada, USA: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Zhuravskaya, N. S. (2010). Training of teachers of agrarian disciplines in higher educational institutions of the countries of the initial stage of Western European integration and Great Britain: dissertation: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Zaskalete, S. G. (2015). Trends in the professional training of specialists in the agrarian sector in the countries of the European Union: author’s abstract. dissertation: speciality 13.00.04 «Theory and Methods of Professional Education». Vinnytsa, Ukraine (ukr).

Kaplun, A. V. (2011). Development of training systems for skilled workers in Bulgaria and Poland (end of the nineteenth and twentieth centuries): dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Kedrivich, G. (2001). Theory and practice of computer technologies in general and professional institutions of Poland: dissertation: speciality 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Comparative Studies in Education: Teaching. program for specialties 8.18010021 «Pedagogics of higher education», 8.18010020 «Management of educational institution» (educational and qualification level «Master» (2014). Borys Grinchenko Kyiv University, by Sysoieva S. O. Kyiv, Ukraine: LLC Publishing Edelweiss Company (ukr).

Koshmanova, T. S. (2002). Development of pedagogical education in the USA (1960-2000): dissertation Dr.Ed.Sc: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Christopchuk, T. E. (2014). Trends in the development of pedagogical education in EU member-states: dissertation: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Kuchay, O. V. (2016). Theoretical and methodological principles of future primary school teachers training in higher educational institutions of Poland by means of multimedia technologies: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04.

Cherkasy, Ukraine (ukr).

Leshchenko, M. P. (1996). Technologies of teacher training for aesthetic education abroad (on materials from Great Britain, Canada, USA): dissertation: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Lokshina, O. I. (2011). Trends in the development of the content of school education in the countries of the European Union: author’s abstract. dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.01 «General pedagogics and history of pedagogy». Kyiv, Ukraine (ukr).

Moritz, J. (2004). The system of teacher training and ways of its optimization in the conditions of development of modern education in Poland: dissertation Dr.Ed.Sc: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Mospan, N. V. (2018). Higher Education and the Labour Market in the European Union: Trends in Interaction.

Monograph, Kyiv, Ukraine: Edelweiss publishing house LLC (ukr).

Mukan, N. V. (2011). Professional Development of Secondary School Teachers in Continuing Teaching Education Systems of the United Kingdom, Canada, USA: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Musketa, R. (2007). Training of Physical Education Teachers in Poland to Assess Student Learning Achievements: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Ternopil, Ukraine (ukr).

Ogienko, O. I. (2009). Trends in the development of adult education in Scandinavian countries (second half of the twentieth century): author’s abstract.dissertation: 13.00.01 «General pedagogics and history of pedagogy».

Kyiv, Ukraine (ukr).

Ognevyuk, V. O., & Sysoeva, S. O. (2012). Education is a scientific direction of the integrated study of education.

Ridna shkola Journal, 4/5, 44–51.

Palchuk, M. I. (2016). Trends in the development of vocational training systems for production personnel in the services sector in EU member states: dissertation: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Ponomarenko, N. G. (2017). Training of Education Experts in German-speaking Countries of the European Union: dissertation: speciality 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Pukhovskaya, L. P. (1998). Professional training of teachers in the countries of Western Europe in the second half of the twentieth century: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Work program of the educational discipline «Methodology of comparative studies in the field of education» for applicants of higher education (Ph.D. degree) (2018). Borys Grinchenko Kyiv University; by Sysoieva S.O., Hryschuk Y.V. Kyiv, Ukraine: Edelweiss Publishing Company LLC (ukr).

Sbrueva, A. A. (2005). Trends in the reform of secondary education in developed English-speaking countries in the context of globalization (90s. XX-early XXI): author’s abstract. dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.01 «General pedagogics and history of pedagogy». Kyiv, Ukraine (ukr).

Sysoieva, S. O. (2015). Comparative pedagogy in the context of the development of education: Comparative pedagogy: methodological benchmarks of Ukrainian comparativists: textbook / author's collective. Kyiv, Ukraine: Pedagogical thought,132–141 (ukr).

Tryhub, I. I. (2017). Professional training of experts in education in the countries of Eastern Europe: dissertation: speciality: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Chulkova, L. O. (2010). Theory and practice of teacher training for pedagogical communication in higher educational institutions in Germany: author’s abstract.dissertation Dr.Ed.Sc: speciality: 13.00.04 «Theory and Methods of Professional Education». Kyiv, Ukraine (ukr).

Shandruk, S. I. (2013). High School Teacher Training System in the United States: dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04.

Zaporozhye, Ukraine (ukr).

Shempukh, I. (2001). Trends in Teacher Education in Poland (1918-1999): dissertation Dr.Ed.Sc: 13.00.04. Ivano- Frankivsk, Ukraine (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 17

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Сисоєва, С. (2018). РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В УКРАЇНІ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 49–58. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.4958

Номер

Розділ

Компаративістика у сфері освіти