МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Світлана Сисоєва Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2499-732X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.2630

Ключові слова:

міждисциплінарне дослідження, освітологія, педагогічне дослідження, тип міждисциплінарності дослідження

Анотація

У статті показано, що розширення предметного поля сучасної педагогіки вимагає досліджень, які виходять за межі дисциплінарних і набувають ознак між- та мультидисциплінарності; новий якісний рівень досліджень в галузі освіти можливо забезпечити на засадах освітології як наукового напряму інтегрованого дослідження сфери освіти, що зосереджує увагу на об’єктах та явищах з «жорстким» та широким типом міждисциплінарності, які виходять за межі усталеного предмета педагогіки; визначено критерій розмежування педагогічних досліджень й досліджень в галузі освітології (наук про освіту) – «тип міждисциплінарнос- ті дослідження».

Біографія автора

Світлана Сисоєва, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар

Посилання

Загвойська Л. Міждисциплінарні дослідження в контексті постнекласичної економіки. Відповідальна економіка: науково-популярний альманах. 2009. Вип. 1. С. 48–56.

Матяш І. Б. Міждисциплінарні зв’язки архівознавства. Архіви України. 2011. № 1(272). С. 33–64.

Мультидисциплинарность научных исследований. URL: http://protown.ru/ information/hide/4457.html (дата звернення: 29.09.2017).

Огнев’юк В., Сисоєва С. Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. Рідна школа. 2012. № 4–5 (988–989). С. 44–51.

Основні напрями досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні. Інформаційне видання Національної академії педагогічних наук України. Київ : ВП «Педагогічна думка». 2013. 47 с.

Сисоєва С. Сфера освіти як об’єкт дослідження. Освітологія: українсько-польський науковий журнал. 2012.

Вип. І. С. 22–29.

Черемных С. В., Семенов И. О., Ручкин B. C. Структурный анализ систем: IDEF-технологии. Москва: Финансы и статистика, 2001. 208 с.

Classification of Papers in Multidisciplinary Journals. ScienceWatch.com. URL: http://sciencewatch.com/about/met/ classpapmultijour/ (дата звернення: 29.09.2017).

Lipidomic Net: A new EU project gets underway. Cordis. 2008, August 21. URL: http://cordis.europa.eu/ fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=011c24ac96bc:9fd3:68d75e0d &RCN=29775 (дата звернення: 29.09.2017).

OECD Science, Technology and Industry Outlook. 2014. 480 р.

Сałocioweujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią. Red. T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, S. Sysoewa. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZPN, 2011. 242 s.

Report to Congress on Interdisciplinary Research at the National Science Foundation. 2008, August 13. P. 1–2.

Yuk Fai Leung. The Essence of Interdisciplinary Research – Mindset Matters. Science Careers. 2003, January 31. URL: http://sciencecareers.sciencemag.org/ career_magazine/previous_issues/articles/2003_01_31/ noDOI.17989095503419373115 (дата звернення: 29.09.2017).

Zahvoiska, L. (2009). Mizhdystsyplinarni doslidzhennia v konteksti postneklasychnoi ekonomiky [Interdisciplinary research in the context of post-nonclassical economics]. Vidpovidalna ekonomika: naukovo-populiarnyi almanakh, 1, 48–56 (ukr).

Matiash, I. B. (2011). Mizhdystsyplinarni zviazky arkhivoznavstva [Interdisciplinary connections of archival studies]. Arkhivy Ukrainy, 1(272), 33–64 (ukr).

Mul’tidisciplinarnost’ nauchnyh issledovanij [Multidisciplinarity of scientific research]. (n.d.). Retrieved from http:// protown.ru/ information/hide/4457.html (eng).

Ohneviuk, V., & Sysoieva, S. (2012). Osvitolohiia – naukovyi napriam intehrovanoho doslidzhennia sfery osvity [Educology – scientific direction of integrated study of the sphere of education]. Ridna shkola, 4–5 (988– 989), 44–51 (ukr).

Osnovni napriamy doslidzhen z pedahohichnykh i psykholohichnykh nauk v Ukraini [Main directions of research on pedagogical and psychological sciences in Ukraine]. Informatsiine vydannia Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy. Kyiv, Ukraine: VP «Pedahohichna dumka» (ukr).

Sysoieva, S. (2012). Sfera osvity yak obiekt doslidzhennia [The field of education as an object of research]. Osvitolo- hiya: Ukrainian-Polish scientific journal, 1, 22–29 (ukr).

Cheremnyh, S. V., Semenov, I. O., & Ruchkin, B. C. (2001). Strukturnyj analiz sistem: IDEF-tehnologii [Structural analysis of systems: IDEF-technology]. Moscow, Russian Federation: Finansy i statistika (rus).

Classification of Papers in Multidisciplinary Journals. ScienceWatch.com. Retrieved from http://sciencewatch.com/ about/met/classpapmultijour/ (eng).

Lipidomic Net: A new EU project gets underway. Cordis. (2008, August). Retrieved from http://cordis.europa.eu/ fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&DOC=1&CAT=NEWS&QUERY=011c24ac96bc:9fd3:68d75e0d &RCN=29775 (eng).

OECD Science, Technology and Industry Outlook. (2014) (eng).

Сałocioweujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią. (2011). T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, & S. Sysoewa (Red.).

Warszawa, Polska: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZPN (pol).

Report to Congress on Interdisciplinary Research at the National Science Foundation. (2008, August), 1–2 (eng).

Yuk, Fai Leung. (2003, January). The Essence of Interdisciplinary Research – Mindset Matters. Science Careers.

Retrieved from http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/ articles/2003_01_31/noDOI.17989095503419373115 (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 194

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Сисоєва, С. (2017). МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТОЛОГІЇ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 26–30. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.2630

Номер

Розділ

Філософсько-педагогічні витоки освітології