ТАДЕУШ ЛЕВОВИЦЬКИЙ У НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віктор Огнев’юк Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-8671-3348
  • Світлана Сисоєва Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2499-732X

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.101

Ключові слова:

науково-педагогічний простір, міжкультурна освіта, професійна підготовка вчителя, педагогічна спадщина

Анотація

У статті розглядається діяльність професора Тадеуша Левовицького щодо становлення й розвитку польсько-українських відносин в освіті, науковому педагогічному просторі, які розпочалися від встановлення незалежності України.
Розкриваються основні риси професора Т. Левовицького як вченого, організатора освіти й громадського діяча Республіки Польща, його діяльність у міжнародному й польському науковому просторі, зокрема його взаємодія з Національною академією педагогічних наук України. Показано, що сферою особливо активної міжнародної співпраці професора Т. Левовицького завжди були спільні польсько-українські проєкти, до яких долучалися не лише провідні вчені, а й широке коло науковців і викладачів закладів вищої освіти Києва, Варшави, Кракова, Радома, Житомира, Хмельницького, Львову та інших міст, що сприяло постійному обміну досвідом щодо вирішення проблем розвитку освіти в умовах цивілізаційних змін в обох країнах. Проаналізована педагогічна спадщина вченого, її значення для розвитку освіти, професійної підготовки вчителя, досліджень проблем освітології та міжкультурної освіти в Україні.

Біографії авторів

Віктор Огнев’юк, Київський університет імені Бориса Грінченка вул. Бульварно-Кудрявська 18/2, 04053 Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік ) Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка

Світлана Сисоєва, Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, вул. Січових Стрільців, 52-А, 04053 Київ, Україна

доктор педагогічних, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України

Посилання

Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : збірник наукових праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. Хмельницький : ПП Заколодний М. І., 2011. 433 с.

Левовицький Т. Професійна підготовка і праця вчителів: наукове видання. Переклад з польської А. Івашко. Київ – Маріуполь: Рената, 2011. 119 с.

Проблеми освіти в Польщі та Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 22–24 квітня 2009 р. Київ – Житомир / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої. Київ: КІМ, 2009. 800 с.

Тадеуш Левовицький – учений, педагог, громадський діяч: бібліографічний покажчик / Уклад. і наук. ред: С. О. Сисоєва, І. І. Соколова. Київ: Едельвейс, 2012. 96 с.

Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią / Red. T. Lewowicki, W. Ogniewjuk, S. Sysojewa. Warszawa: WSP ZNP, 2011. 242 p.

Lewowicki T., Szlosek F. (Red.). Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości. Warszawa – Radom: ITE, 2009.

Lewowicki T. Education in multicultural reality – from assimilation to intercultural education and multidimensional identity. Еdukacja w społeczeǹstwach wielokulturowych / redakcja: Wasyl Kremieǹ, Tadeusz Lewowicki, Jerzy Nikitorowicz, Swietłana Sysojewa. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet w Białymstoku, 2012. P. 25–44.

Lewowickі T. O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań. Oswiatologia. 2016. № 5. Р. 13–23. DOI: https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.1323

Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli / pod redakcją Wasyla Kremienia, Tadeusza Lewowickiego, Swietłany Sysojewej. Warszawa – Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. 374 p.

Kremen, V., Levovytsky, T., Sysoieva, S. (Eds.) (2011). Kulturno-istorichna spadshina Polshi ta Ukrayini yak chinnik rozvitku polikulturnoyi osviti [The cultural and historical heritage of Poland and Ukraine as a factor in developing multicultural education]. PE Zakolodny M. I.

Levovytsky, T. (2011). Profesijna pidgotovka i pracya vchiteliv: naukove vidannya [Professional training and work of teachers: scientific edition]. Translation from Polish A. Ivashko. Renata Publishing House.

Kremen, V., Levovytsky, T., Sysoieva, S. (Eds.) (2009). Problemi osviti v Polshi ta Ukrayini v konteksti procesiv globalizaciyi ta yevrointegraciyi: Zbirnik materialiv Mizharodnoyi naukovo-praktichnoyi konferenciyi. 22–24 kvitnya 2009 r. Kyiv – Zhitomir [Problems of education in Poland and Ukraine in the context of globalization and European integration: Proceedings of the International Conference. April 22–24, 2009. Kyiv – Zhytomyr]. КІМ.

Sysoieva, S., Sokolova, I. (Eds.) (2012). Tadeush Levovickij – uchenij, pedagog, gromadskij diyach: bibliorafichnij pokazhchik [Tadeush Levovytsky – scientist, teacher, public figure: bibliographic index]. Edelweiss.

Levovytsky, T., Ogneviuk, V., Sysoieva, S. (Eds.) (2011). Całościowe ujęcia edukacji – ku spotkaniu z oświatologią [Comprehensive approach to education - towards a meeting with educology]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

Lewowicki, T., Szlosek, F. (Eds.) (2009). Kształcenie ustawiczne do wielokulturowości [Lifelong learning to multiculturalism]. ITE.

Lewowicki, T. (2012). Education in multicultural reality – from assimilation to intercultural education and multidimensional identity. In W. Kremieǹ, T. Levovytsky, J. Nikitorowicz, S. Sysojewa (Eds.), Education in multicultural societies (pp. 25–44). Higher School of Pedagogical ZNP, University of Białystok.

Lewowickі, T. (2016). O modelu szkolnictwa wyższego – uniwersytecka tradycja, przemiany, problemy i sugestie rozwiązań. Oswiatologia, 5, 13–23. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2016.5.1323

Kremen, V., Levovytsky, T., Sysoieva, S. (Eds.) (2010). Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli [Educational paradigms and teacher education]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.

Downloads


Переглядів анотації: 300

Опубліковано

2021-10-31

Як цитувати

Огнев’юк, В., & Сисоєва, С. (2021). ТАДЕУШ ЛЕВОВИЦЬКИЙ У НАУКОВОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ. ОСВІТОЛОГІЯ, (10), 1–14. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2021.101

Номер

Розділ

До ювілею вченого