КОДИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПОЗИЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ярослав Цехмістер Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7959-3691
  • Олександра Лисенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9356-1306

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.131137

Ключові слова:

кодифікація медичного законодавства, медичне право, правова культура лікарів

Анотація

У запропонованій статті окреслено сучасний стан законодавства України з питань охорони здоров’я; представлено результати опитування лікарів щодо рівня їх знань у галузі медичного права; визначено причини, які на думку лікарів, ускладнюють роботу з джерелами правової інформації; здійснено аналіз правовідносин між суб’єктами галузі охорони здоров’я щодо питань, пов’язаних з відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи з позиції Цивільного кодексу України та практики цивільного судочинства; обґрунтовано доцільність створення Медичного кодексу України з метою підвищення правової культури лікарів.

Біографії авторів

Ярослав Цехмістер, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор з науково-педагогічної роботи

Олександра Лисенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти

Посилання

Болотіна Н. Б. Медичне право у системі права України. Право України. 1999. № 7. С. 116–121.

Булеца С. Б. Цивільні правовідносини, що виникають у сфері здійснення медичної діяльності: теоретичні та практичні проблеми: дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.03. Одеса, 2016. 437 с.

Гладун З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров’я населення в Україні: монографія.

Київ : Юрінком Інтер, 2007. 720 с.

Закон України «Основи законодавства України про охорони здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV.

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» від 23.12.2010 № 2861-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2861- 17 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-III URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 № 1023-XII. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/1023-12 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/123/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/863-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/2402-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про протидію захворювання на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586-III. URL: http:// zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2586-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіцити людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-XII. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1972-12 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-III. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1489-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 № 85/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/85/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018).

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 18.12.1984. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10 (дата звернення: 05.04.2018).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 05.04.2018).

Кримінальний кодекс України 05.04.2001 № 2341-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 05.04.2018).

Майданик Р. А. Законодавство України в сфері охорони здоров’я: система і систематизація. Медичне право. 2013. № 2(12). С. 63–74.

Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: підручник. Київ : Міленіум, 2006. 344 с.

Справа № 372/3795/14-ц. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/41146352 (дата звернення: 05.04.2018).

Стеценко C. Г. Медичне право України: Підручник. Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Указ Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації п р а в оп р о с віт н и ц ьког о/п р о ек т у/« Я /м а ю/п р а в о!»/ U R L :/( ht t p://w w w.pre sident .gov.u a / documents/3612017-22974). (дата звернення: 05.04.2018).

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 05.04.2018).

Bolotina, N. B. (1999). Medychne pravo u systemi prava Ukrayiny [Medical law in the system of law of Ukraine].

Pravo Ukrayiny, 7, 116–121 (ukr).

Boulevets, S. B. (2016). Cyvilni pravovidnosyny, shho vynykayut u sferi zdijsnennya medychnoyi diyalnosti: teoretychni ta praktychni problemy [Civil legal relatins, which arise in the field of medical activity: theoretical and practical problems]. Doctor’s thesis (ukr).

Gladun, Z. S. (2007). Administratyvno-pravove regulyuvannya okhorony zdorov'ya naselennya v Ukrayini: monografia [Administrative and legal regulation of public health in Ukraine: monograph]. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter (ukr).

Zakon Ukrayiny «Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhorony zdorov'ya» [Law of Ukraine «Fundamentals of Ukrainian Health Law»] dated 19.11.1992 № 2801-XII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/2801-12 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro zagalnoobov'yazkove derzhavne socialne strakhuvannya» [Law of Ukraine «On Compulsory State Social Insurance»] dated September 23, 1999, No. 1105-XIV. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/ 1105-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro zapobigannya zakhvoryuvannyu na syndrom nabutogo imunodeficytu (SNID) ta socialnyj zakhyst naselennya» [Law of Ukraine «On Prevention of Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and Social Protection of the Population»] dated 23.12.2010 № 2861-VI. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2861-17 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst naselennya vid infekcijnykh khvorob» [Law of Ukraine «On Protection of the Population against Infectious Diseases»] dated 06.04.2000 No. 1645-III Retrieved from http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1645-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» [Law of Ukraine «On Protection of Consumer Rights»] dated May 12, 1991 No. 1023-XII. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro likarski zasoby» [Law of Ukraine «On Medicines»] dated 04.04.1996 № 123/96-ВР. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro obig v Ukrayini narkotychnykh zasobiv, psykhоtropnykh rechovyn i prekursoriv» [Law of Ukraine «On the circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors in Ukraine»] dated 08.07.1999 No. 863-XIV. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/863-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro okhoronu dytynstva» [Law of Ukraine «On the Protection of Childhood»] dated 26.04. 2001 No. 2402-III. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro protydiiu zakhvoriuvannia na tuberkul'oz» [Law of Ukraine «On the Counteraction of TB»] dated 25.07.2001 No. 2586-III. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2586-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro protydiyu poshyrennyu khvorob, zumovlenykh virusom imunodeficyty lyudyny (VIL), ta pravovyj i socialnyj zakhyst lyudej, yaki zhyvut z VIL» [Law of Ukraine «On the response to the spread of human-induced human immunodeficiency virus (HIV) diseases and legal and social protection of people living with HIV»] dated 12.12.1991, No. 1972-XII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1972- 12 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro psykhiatrychnu dopomogu» [Law of Ukraine «On Psychiatric Aid»] dated 22.02.2000 No. 1489-III. Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1489-14 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro strakhuvannya» [Law of Ukraine «On Insurance»] dated March 7, 1996 No. 85/96-ВР.

Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 (ukr).

Code of Ukraine on Administrative Offenses dated 18.12.1984 Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/80731-10 (ukr).

The Constitution of Ukraine dated 28.06.1996 No. 254k / 96-ВР. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (ukr).

The Criminal Code of Ukraine dated 05.04.2001 № 2341-III. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2341-14 (ukr).

Maidanek, R. A. (2013). Zakonodavstvo Ukrainy v sferi okhorony zdorov'ia: systema i systematyzatsiia [Ukrainian Health Legislation: System and Systematization]. Medical law, 2 (12), 63–74 (ukr).

Sysoieva, S. O. (2006). Osnovy pedagohichnoyi tvorchosti: pidruchnyk [Grounds of pedagogical creativity: a textbook]. Kyiv, Ukraine. Millenium Publ. (ukr).

Case number 372/3795/14-ts. Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/Review/41146352 (ukr).

Stetsenko, C. G. (2008). Medychne pravo Ukrainy [Medical Law of Ukraine]. Kyiv, Ukraine: All-Ukrainian Association of Publishers «Legal Unity» (ukr).

Decree of the President of Ukraine dated 14.11.2017 No. 361/2017 «On announcing in 2018 the year of realization of the law-education project «I have a right!»» Retrieved from http://www.president.gov.ua/ documents/3612017-22974) (ukr).

Civil Code of Ukraine dated 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435- 15 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 121

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Цехмістер, Я., & Лисенко, О. (2018). КОДИФІКАЦІЯ МЕДИЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА З ПОЗИЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 131–137. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.131137

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право