МЕДИЧНЕ ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ярослав Цехмістер Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-7959-3691
  • Олександра Лисенко Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9356-1306

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.110114

Ключові слова:

вища освіта за двома спеціальностями, медичне право, освіта для сталого розвитку

Анотація

У запропонованій статті проаналізовано досвід підготовки фахівців з питань медичного права, зокре- ма за програмами подвійного диплому в Україні та закордоном; висловлено пропозицію щодо внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за- твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №266, а саме розширення переліку найменувань спеціальностей за галуззю знань 08 «Право» спеціальністю «Медичне право»; обґрунтовано доцільність запровадження програм подвійного диплому за спеціальностями «Медицина» та «Медичне право» в Україні.

Біографії авторів

Ярослав Цехмістер, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор з науково-педагогічної роботи

Олександра Лисенко, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, бульвар Т. Шевченка, 13, 01601 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора Інституту післядипломної освіти

Посилання

Дешко Л. Про галузеву належність медичного права України. Право України. 2006. № 1. С. 120–124.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556- 18 (дата звернення: 27.07.2017).

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80 (дата звернення: 27.07.2017).

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за яки- ми здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 №266. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF (дата звернення: 27.07.2017).

Стеценко С. Г., Стеценко В. Ю., Сенюта І. Я. Медичне право України : підручник / за заг. ред. С.Г. Стеценка.

Київ : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 507 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/435-15 (дата звернення: 27.07.2017).

Education 2030 Framework for Action. URL: http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002456/245656E.pdf (date of request: 27.07.2017).

Deshko, L. (2006). Pro haluzevu nalezhnist’ medychnoho prava Ukrayiny [On the affiliation of medical law of Ukraine]. Pravo Ukrayiny, 1, 120–124 (ukr).

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» [Law of Ukraine «On Higher Education»] from 01.07.2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (ukr).

Konstytutsiya Ukrayiny [Constitution of Ukraine] from 28.06.1996 № 254k/96-VR. Retrieved from http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (ukr).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny «Pro zatverdzhennya pereliku haluzey znan’ i spetsial’nostey, za yakymy zdiysnyuyet’sya pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity» [Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine «On Approval of the List of Fields of Knowledge and Specialties under which candidates of Higher Education are Prepared»] from 29.04.2015 № 266. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/266-2015- %D0%BF (ukr).

Stetsenko, S. H., Stetsenko, V. Yu., & Senyuta, I. Ya. (2008). Medychne pravo Ukrayiny: pidruchnyk [Medical law of Ukraine: textbook]. S. H. Stetsenko (Ed). Kyiv, Ukraine: Vseukrayins’ka asotsiatsiya vydavtsiv «Pravova yednist’» (ukr).

Tsyvil’nyy kodeks Ukrayiny [The Civil Code of Ukraine] from 16.01.2003 № 435-IV. Retrieved from http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/435-15 (ukr).

Education 2030 Framework for Action. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/ images/0024/002456/245656E.pdf (eng).

Downloads


Переглядів анотації: 149

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Цехмістер, Я., & Лисенко, О. (2017). МЕДИЧНЕ ПРАВО: ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УКРАЇНІ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 110–114. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.110114

Номер

Розділ

Освітня політика та освітнє право