ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ

Автор(и)

  • Ніна Батечко Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
  • Микола Михайліченко Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2714-7291

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633

Ключові слова:

академічна доброчесність, системний підхід, синергетичний підхід, рівні забезпечення академічної доброчесності

Анотація

У статті категорію академічної доброчесності висвітлено в контексті синергії наукових підходів: системного та синергетичного. Зазначено, що така інтерпретація може слугувати теоретико-методологічним підґрунтям досліджуваного феномену. Системним підходом представлено рівні забезпечення академічної доброчесності: міжнародний, національний, державний та рівні закладу вищої освіти і особистості. В контексті синергетичного підходу академічну доброчесність розглянуто як нелінійну динамічну систему, здатну до самоорганізації. Наведено кращі зарубіжні та вітчизняні практики забезпечення академічної доброчесності на різних рівнях.

Біографії авторів

Ніна Батечко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою вищої та прикладної математики

Микола Михайліченко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна

Кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління та освітніх технологій

Посилання

Згуровський М. Дипломована псевдоосвіта або суперечність перехідного періоду у сфері вищої освіти України / Дзеркало тижня, № 6, 2006. URL:http://dt/ua/EDUCATION/diplomovana_ psevdoosvita_abo_superechnosti_perehidnoga_periodu_u_sferi_vischo.._osviti_urva...

Тицька Я. Академічна доброчесність та академічна відповідальність у забезпеченні якості освіти.

Теорія держави і права, 2018, № 11, с.192-195.

The Bucharest Declaration on ethical values and principles of higher education in the Europe Region URL:http://i aa.kz/en/bologna-process/the-main-documents-of-the-bologna-process.

International Center for Academic Integrity URL: http://www.academicimtegrity.org/icai/home.php Academic dishonesty - cheating and plagiarism in Ukrainian higher education/OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017.URL: http://www.kupeek.com./digital:Asset- Management/oecd/ education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine-2017/academic-dishonestry- cheating-and-plagiarism-in-ukrainian-higher-education-9789264270664-13-en#page1 Фініков Т. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету (за заг. ред. Фінікова Т. В., Артюхова А.Є. Київ: Таксон, 2016.-234 с.

Колесников А. В. Гибридные интеллектуальные системы. Теория и технология разработки. — под ред. А. М. Яшина.-СПб.:СПбТТУ, 2001.

Щербакова А. В., Федорова Г. С. Многоуровневый подход к построению гибридной интеллектуальной системы. Способы обработки информации, 2011, выпуск 3 (93), с. 96-99.

Сопова Дана. Поняття академічної чесності: науковий дискурс. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2017, № 3-4, с. 26-31.

Бровко К., Дурдас А., Сопова Д. Е-середовище як складова корпоративної культури в університетах Французької Республіки. Молодь і ринок, № 2 (157), 2018, с.133-137.

Закон України “Про освіту”. URL:http://zakon 5.rada.gov.ua/lows/shaw.2145-19.

Ильяш А. И. Трансформации системы социальной безопасности Украины: региональное измерение: монография. Львов: ПАИC, 2012. 592.с.

Ромакін В. В. Академічна чесність у вищій освіті. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Педагогіка, 2002, випуск 7, с. 20, с.23-28.

Zghurovs’kyj, M. (2006). Dyplomovana psevdoosvita abo superechnist’ perekhidnoho periodu u sferi vyschoi osvity Ukrainy / Dzerkalo tyzhnia, № 6. Retrieved from http://dt/ua/EDUCATION/ diplomovana_psevdoosvita_abo_superechnosti_perehidnoga_periodu_u_sferi_vischo.._osviti_ urva...

Tyts’ka, Ya. (2006). Akademichna dobrochesnist’ ta akademichna vidpovidal’nist’ u zabezpechenni iakosti osvity. Teoriia derzhavy i prava. № 11, 192-195.

The Bucharest Declaration on ethical values and principles of higher education in the Europe Region URL:http://i aa.kz/en/bologna-process/the-main-documents-of-the-bologna-process.

International Center for Academic Integrity. Retrieved from http://www.academicimtegrity.org/icai/home.php Academic dishonesty - cheating and plagiarism in Ukrainian higher education/OECD Reviews of Integrity in Education: Ukraine 2017. http://www.kupeek.com./digital:Asset- Management/oecd/ education/oecd-reviews-of-integrity-in-education-ukraine-2017/academic-dishonestry- cheating-and-plagiarism-in-ukrainian-higher-education-9789264270664-13-en#page1 Finikov, T.V. (2016). Akademichna chesnist’ iak osnova staloho rozvytku universytetu (za zah. red. Finikova T.V., Artiukhova A.Ye. Kyiv: Takson. 234 s.

Kolesnykov A.V. (2001). Hybrydnye yntellektual’nye systemy. Teoryia y tekhnolohyia razrabotky / A.V. Kolesnykov.- pod red. A.M. Yashyna.-SPb.:SPbTTU.

Scherbakova, A.V., Fedorova H.S. (2011). Mnohourovnevyj podkhod k postroenyiu hybrydnoj yntellektual’noj systemy. Sposoby obrabotky ynformatsyy, vypusk 3 (93), 96-99.

Sopova, Dana. (2017). Poniattia akademichnoi chesnosti: naukovyj dyskurs. Neperervna profesijna osvita: teoriia i praktyka, № 3-4, s. 26-31.

Brovko, K., Durdas. A., Sopova, D. (2018). E-seredovysche iak skladova korporatyvnoi kul’tury v universytetakh Frantsuz’koi Respubliky. Molod’ i rynok, № 2 (157), 133-137.

Zakon Ukrainy “Pro osvitu”. Retrieved from zakon 5.rada.gov.ua/lows/shaw.2145-19.

Yl’iash, A. Y. (2012). Transformatsyy systemy sotsyal’noj bezopasnosty Ukrayny: rehyonal’noe yzmerenye: monohrafyia. L’vov: PAYC. 592.s.

Romakin, V. V. (2002). Akademichna chesnist’ u vyschij osviti. Naukovi pratsi Chornomors’koho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Pedahohika, vypusk 7, s. 20, 23-28.

Downloads


Переглядів анотації: 91

Опубліковано

2019-10-01

Як цитувати

Батечко, Н., & Михайліченко, М. (2019). ФЕНОМЕН АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СИНЕРГІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ. ОСВІТОЛОГІЯ, (8), 26–33. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2019.8.2633

Номер

Розділ

Філософія та історія освіти