УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ніна Батечко Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенко 13-б, 04112 Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.156162

Ключові слова:

вища освіта, якість вищої освіти, якість освіти, управління якістю освіти, принципи управління якістю освіти

Анотація

У статті проблему управління якістю освіти розглянуто в контексті загальнонаукової методології.
Висвітлено сучасні тенденції впровадження якості освіти в Україні та управління якістю, зокрема Показано, що практичне застосування систем управління якістю позитивно впливає на організаційну, ринкову та фінансову стратегію формування тривалих конкурентних переваг у сфері вищої освіти. Розкрито сучасну інтерпретацію сутності та основних принципів управління якістю освіти. Здійснено методологічне обґрунтування феномену управління якістю освіти в контексті загальнонаукових підходів.

Біографія автора

Ніна Батечко, Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Тимошенко 13-б, 04112 Київ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії освітології

Посилання

Вікторов В. Г. Регулювання якості освіти як філософсько-освітяньська проблема : дис. … д-ра філос. наук : 09.00.10. Київ, 2006. 380 с.

Волков О. І. Системи якості вищих навчальних закладів: теорія і практика. Київ : Наукова думка. 2006. 301 с.

Джордж С., Ваймерскирх А. TQM Всеобщее управление качеством. Санкт-Петербург : Victory, 2002.

С. 16–24.

Згуровський М. З. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі. URL: http://kpi.ua/print/187 (дата звернення: 17.10.2017).

Коротков Е. Концепція якості освіти. URL: http://osvita.ua/school/manage/1342 (дата звернення: 17.10.2017).

Корсак О. Світовий тренд з вимірювання якості середньої і вищої освіти: зарубіжний і національний досвід.

Вища школа. 2017. №4. С. 73–82.

Кремень В. Г. Проблема якості української освіти в контексті сучасних цивілізаційних змін. Професійно- технічна освіта. 2014. № 4. С. 5–8.

Курдюмов С. П., Малинецький Т. Г. Новое в синергетике. Загадки мира неравновесных структур. Москва : Наука, 1996. С. 263.

Лапідус В. Всеобщее управление качеством (TQM). Москва : Высшая школа, 2003. С. 51–56.

Лісова С. В. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу. Професійно педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015.

С. 160–172.

Лукіна Т. Якість освіти. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 1017–1018.

Національна Доктрина розвитку освіти. Київ : Шкільний світ, 2002. 23 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти : навч. посібник. Київ: КУ ім. Бориса Грінченка, 2016. 338 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження.

Київ : Видавничий дім «ЕКМО», 2010. С. 362.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя філолога за двома спеціальностями. Маріуполь : АРТ ПРЕС, 2008. С. 400.

Viktorov, V. H. (2006). Rehuliuvannia yakosti osvity yak filosofsko-osvitianska problema [Regulation of the quality of education as a philosophical and educational problem](Doctoral dissertation, Kyiv, Ukraine) (ukr).

Volkov, O. I. (2006). Systemy yakosti vyshchykh navchalnykh zakladiv: teoriia i praktyka [Systems of quality of higher education: theory and practice]. Kyiv, Ukraine: Naukova dumka (ukr).

Dzhordzh, S., & Vaimerskyrkh, A. (2002). TQM Vseobshchee upravlenye kachestvom. [TQM General Quality Management]. Saint Petersburg, Russian Federation: Victory, 16–24 (rus).

Korotkov, E. Kontseptsiia yakosti osvity [Concept of quality of education]. Retrieved from http://osvita.ua/school/ manage/1342 (ukr).

Korsak, O. (2017). Svitovyi trend z vymiriuvannia yakosti serednoi i vyshchoi osvity: zarubizhnyi i natsionalnyi dosvid [World Trend for measuring the quality of secondary and higher education: foreign and national experience]. Vyshcha shkola, 4, 73–82 (ukr).

Kremen, V. H. (2014). Problema yakosti ukrainskoi osvity v konteksti suchasnykh tsyvilizatsiinykh zmin [The problem of the quality of Ukrainian education in the context of modern civilizational changes]. Profesiino- tekhnichna osvita, 4, 5–8 (ukr).

Kurdyumov, S. P., & Malynetskyi, T. H. (1996). Novoye v synergetike. Zahadki mira neravnovesnykh struktur [New in synergy. Mysteries of the world of nonequilibrium structures]. Saint Petersburg, Russian Federation: Nauka (rus).

Lapidus, V. (2003). Vseobshcheye upravleniye kachestvom (TQM) [Universal Quality Management] (TQM). Moscow, Russian Federation: Vysshaya shkola, 51–56 (rus).

Lisova, S. V. (2015). Problema zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity z pozytsii systemnoho pidkhodu [The problem of ensuring the quality of higher education from the point of view of the system approach].

Profesiino pedahohichna osvita: systemni doslidzhennia: monohrafiia. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU im.

I. Franka, 160–172 (ukr).

Lukina, T. (2008). Yakist osvity [Quality of education]. Entsyklopediia osvity [Entsyklopediia osvity]. Kyiv, Ukraine: Yurinkom Inter, 1017–1018 (ukr).

Natsionalna Doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education Development] (2002). Kyiv, Ukraine: Shkilnyi svit (ukr).

Sysoieva, S. O., & Sokolova, I. V. (2016). Teoriia i praktyka vyshchoi osvity: navch. posibnyk [Theory and Practice of Higher Education: Teach. manual]. Kyiv, Ukraine: KU im. Borysa Grinchenka (ukr).

Sysoieva, S. O., & Sokolova, I. V. (2010). Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia: nauk. vydannia [Problems of Continuing Professional Education: Thesaurus of Scientific Research: Sciences. edition.]. Kyiv, Ukraine: Vydavnychyi dim «EKMO», 362 (ukr).

Sokolova, I. V. (2008). Profesiina pidhotovka maibutnoho vchytelia filoloha za dvoma spetsialnostiamy [Professional training of a future teacher of a philologist in two specialties]. Mariupol, Ukraine: ART PRES, 400 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 268

Опубліковано

2017-10-01

Як цитувати

Батечко, Н. (2017). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВІТОЛОГІЯ, (6), 156–162. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2017.6.156162

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід