СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Ніна Батечко Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3772-4489
  • Микола Лут Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4187-1323

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151

Ключові слова:

система менеджменті якості, загальне управління якістю, системний підхід, синергетичний підхід

Анотація

У статті проблему побудови системи менеджменту якості вищої освіти висвітлено з позицій системного та синергетичного підходів на загальних засадах загального управління якістю (TQM). Зроблено порівняльний аналіз відкритої системи менеджменту якістю, що базується на TQM, та традиційної системи управління якістю вищої освіти. Доведено, що практичне втілення системи менеджменті якості позитивно вплине на організаційну, ринкову та фінансову стратегію формування тривалих конкурентних переваг у сфері вищої освіти.

Біографії авторів

Ніна Батечко, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики

Микола Лут, Національний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, 03042 Київ, Україна

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання імені проф. В. М. Синькова

Посилання

Гінзбург М. Д., Коваленко С. Є., Клюнь А. М. Стандарти на системи керування: міжнародний та європейський досвід і його запровадження в Україні. Стандартизація. Сертифікація. Якість. 2016. №1. С. 7–16.

Чейз Р. Б., Эквилайн Н. Д., Якобс Р. Ф. Производственный и операционный менеджмент / пер. с англ. 8-е изд. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2001. 704 с.

Сисоєва С. О., Соколова І. В. Теорія і практика вищої освіти: навч. посібник. Київ–Маріуполь, 2016. 338 с.

Кане М. М., Иванов Б. В., Корешков В. Н., Схиртладзе А. Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебное пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2008. 560 с.

Національна доктрина розвитку освіти. Київ : Шкільний світ, 2002. 23с.

Курдюмов С. П., Малинецкий Т. Г. Новые в синергетике загадки мира неравновесных структур. Москва : Наука, 1996. с. 263.

Генри Нива. Пространство доктора Деминга / Пер. с англ. URL: http://www.iriit.irk.ru/web-edu/rqmi/start. html (дата звернення: 12.08.2018).

Лісова С. В. Проблема забезпечення якості вищої освіти з позицій системного підходу. Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 160–172.

Hinzburh, M. D., Kovalenko, S. Ye., & Kliun, A. M. (2016). Standarty na systemy keruvannia: mizhnarodnyj ta ievropejs'kyj dosvid i joho zaprovadzhennia v Ukraini [Standards for control systems: international and European experience and its implementation in Ukraine]. Standartyzatsiia. Sertyfikatsiia. Yakist', 1, 7–16 (ukr).

Chejz, R. B., Ekvylajn, N. D., & Yakobs, R. F. (2001). Proyzvodstvennyj y operatsyonnyj menedzhment [Production and Operations Management]; per. s anhl. 8-e yzd. Moscow, Russian Federation: Yzdatel'skyj dom «Vyl'iams» (rus).

Sysoieva, S. O., & Sokolova, I. V. (2016). Teoriia i praktyka vyschoi osvity: navch. posibnyk [Theory and Practice of Higher Education]. Kyiv– Mariupol (ukr).

Kane, M. M., Yvanov, B. V., Koreshkov, V. N., & Skhyrtladze, A. H. (2008). Systemy, metody y ynstrumenty menedzhmenta kachestva: Uchebnoe posobye [Systems, methods and tools of quality management].

St. Petersburg, Russian Federation: Pyter (rus).

Natsional'na doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education Development] (2002). Kyiv, Ukraine: Shkil'nyj svit (ukr).

Kurdiumov, S. P., & Malynetskyj, T. H. (1996). Novye v synerhetyke zahadky myra neravnovesnykh struktur [New in the synergy of the mysteries of the world of nonequilibrium structures]. Moscow, Russian Federation: Nauka (rus).

Henry, Nyva. Prostranstvo doktora Demynha [Dr. Deming's space]; per. s anhl. Retrieved from http://www.iriit.irk. ru/web-edu/rqmi/start.html Lisova, S. V. (2015). Problema zabezpechennia iakosti vyschoi osvity z pozytsij systemnoho pidkhodu [The problem of ensuring the quality of higher education from the point of view of the system approach]. Profesijna pedahohichna osvita: systemni doslidzhennia : monohrafiia. Zhytomyr, Ukraine: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 160–172 (ukr).

Downloads


Переглядів анотації: 11

Опубліковано

2018-10-01

Як цитувати

Батечко, Н. ., & Лут, М. (2018). СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. ОСВІТОЛОГІЯ, (7), 145–151. https://doi.org/10.28925/2226-3012.2018.7.145151

Номер

Розділ

Забезпечення якості вищої освіти: українсько-польський досвід