УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ЗМІН

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.3

Ключові слова:

експеримент; заклад загальної середньої освіти; освітній процес; освітні зміни; управління; управління експериментальною діяльністю

Анотація

У статті виокремлено теоретичні засади управління експериментальною діяльністю в закладі освіти в трьох вимірах, як-то: складової інноваційної діяльності, управління проєктом, теоретико-методичне спрямування діяльності закладу освіти. Окреслено український та зарубіжний досвід щодо організації управління експериментами в закладах загальної середньої освіти для покращення їх діяльності в довгостроковій перспективі з врахуванням освітніх новацій та діагностики потреб школи.

Висвітлено особливості функціонування та управління діяльністю ліцею «Престиж» м. Києва, який з 2018 р. є Школою-лабораторією для перевірки ефективності впровадження інноваційних освітніх технологій в галузі математики, фізики, інформатики Інституту педагогіки НАПН України. Ліцей став експериментальним майданчиком Всеукраїнського рівня за темою «Концептуальні засади створення навчального-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва». Для дослідження стану управління експериментальною діяльністю як складовою освітніх змін були використані діагностичні моделі Ліппіт-Кностера та Canvas. Визначено, що управління експериментальною діяльністю в ліцеї складається з управління окремими проєктами. Зокрема, одним із них був проєкт «Я – дослідник». Основною метою проєкту стала інтеграція математичної освіти із вивченням мови науки – англійської мови. Впровадження дослідницького методу навчання здійснювалося з використанням ІТ, STEM-технологій та застосуванням методики CLIL (Content and Language Integrated Learning) в освітньому процесі. Аргументовано можливість інтегрувати вивчення іноземної мови з іншими навчальними предметами, адаптувати методи управління проєктами (поєднання методів Six Sigma та Scrum). Оскільки в перетвореннях, що відбуваються у закладі освіти, повинні брати участь усі зацікавлені сторони, запропоноване власне бачення залученості вчителів, можливостей та потенціалу педагогічного лідерства. Результати залучення вчителів до експериментальної діяльності закладу освіти можуть слугувати досвідом для діяльності інших закладів загальної середньої освіти.

Посилання

Список використаної літератури

Євдокимов В. І., Агапова Т. П., Гавриш І. В. та ін. Педагогічний експеримент. Харків: ОВС, 2001. 148 с.

Інновації як основа змін освітньої практики. Інформаційно-методичний збірник / упоряд. Г. О. Сиротенко. Полтава: ПОІППО, 2005. 160 с. URL: http://pano.pl.ua/file/book/innovac%20surotenko%201.pdf (дата звернення: 10.10.2022).

Луцюк А. М. Управлінська діяльність директора школи у дослідно-експериментальній роботі навчального закладу. Педагогічний пошук. 2015. № 4. С. 30–32.

Старченко Г. В. Управління проектами: теорія та практики. Чернігів: ЧНТУ, 2018. 306 с.

Beck-Krala E. Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Kraków: Wolters Kluwer, 2008. 163 s.

Day C., Gu Q., & Sammons P. The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly. 2016. № 52 (2). Р. 221–258. DOI: https://doi.org/10.1177/0013161X15616863

Day-Miller E. A., Easton J. O. Designing Education Projects. A comprehensive approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation. ERIC. 2009. 99 p. URL: https://eric.ed.gov/?q=source%3A%22National+Oceanic+and+Atmospheric+Administration%22&id=ED575743 (дата звернення: 10.10.2022).

Gurinder S., & Rajesh K. The state of experimental activities in Indian school science: an investigation in to the existing problems and possible strategies. 2013. DOI: 10.13140/RG.2.2.30910.79683

Harris A. & Jones M. Teacher leadership and educational change. School Leadership & Management. 2019. № 39 (2). Р. 123–126. DOI: https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1574964

Koc A. & Bastas M. Project schools as a schoolbased management model. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET). 2019. № 6 (4). Р. 923–942. URL: http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/679 (дата звернення: 10.10.2022).

Lenz B., Wells J. & Kingston S. Transforming Schools Using Project-Based Learning, Performance Assessment, and Common Core Standards. Hoboken: Wiley, 2015. 320 р.

Lippitt, M. The Managing Complex Change Model. 1987. URL: https://www.linkedin.com/pulse/managing-complex-change-model-created-dr-mary-lippitt-franco-braun/ (дата звернення: 10.10.2022).

Logar A., Peklaj C. & Savec V. F. Effectiveness of Student Learning during Experimental Work in Primary School. Acta Chimica Slovenica. 2017. № 64. P. 661–671. DOI: http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2017.3544

Mafra P., Lima N. & Carvalho G. S. Experimental Activities in Primary School to Learn about Microbes in an Oral Health Education Context. Journal of Biological Education. 2015. № 49 (2). P. 190–203. DOI: https://doi.org/10.1080/00219266.2014.923485

Osterwalder A., Pigneur Y. Tworzenie modeli biznesowych. Poradnik wizjonera. Gliwice: Helion, 2012. 288 s.

Rusek M., Chroustová K., Bílek M. & Skřeho P. A. Conditions for Experimental Activities at Elementary and High Schools from Chemistry Teachers’ Point of View. Chemistry – Didactics – Ecology – Metrology. 2021. № 15 (1–2). P. 93–100. DOI: https://doi.org/10.2478/cdem-2020-0006

Zawadzka-Bartnik E. Moda, chwyt reklamowy czy konieczność́? –Rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji. Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. 2018. № 50/2. S. 181–195. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.50.2.2

References

Evdokimov, V. I., Agapova, T. P., Gavrish, I. V. et al. (2001). Pedagogichnij eksperiment [Pedagogical experiment]. OVS.

Sirotenko, G. O. (Ed.) (2005). Innovaciï yak osnova zmin osvitnoï praktiki. Informaciĭno-metodichniĭ zbirnik [Innovation as a basis for changes in educational practice. Informational and methodical collection]. POIPPO. http://pano.pl.ua/file/book/innovac%20surotenko%201.pdf

Lutsiuk, A. M. (2015). Upravlinska diyalnist direktora shkoli u doslidno-eksperimentalnij roboti navchalnogo zakladu [Managerial activity of the school director in the research and experimental work of the educational institution]. Pedagogichnij poshuk, 4, 30–32.

Starchenko, G. V. (2018). Upravlinnya proektami: teoriya ta praktiki [Project management: theory and practices]. ChNTU.

Beck-Krala, E. (2008). Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Wolters Kluwer.

Day, C., Gu, Q., & Sammons, P. (2016). The impact of leadership on student outcomes: How successful school leaders use transformational and instructional strategies to make a difference. Educational Administration Quarterly, 52 (2), 221–258. https://doi.org/10.1177/0013161X15616863

Day-Miller, E. A., Easton, J. O. (2009). Designing Education Projects. A comprehensive approach to Needs Assessment, Project Planning and Implementation, and Evaluation. ERIC. https://eric.ed.gov/?q=source%3A%22National+Oceanic+and+Atmospheric+Administration%22&id=ED575743

Gurinder, S., & Rajesh, K. (2013). The state of experimental activities in Indian school science: an investigation in to the existing problems and possible strategies. 10.13140/RG.2.2.30910.79683

Harris, A. & Jones, M. (2019). Teacher leadership and educational change. School Leadership & Management, 39 (2), 123–126. https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1574964

Koc, A. & Bastas, M. (2019). Project schools as a schoolbased management model. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 6 (4), 923–942. http://iojet.org/index.php/IOJET/article/view/679

Lenz, B., Wells, J. & Kingston, S. (2015). Transforming Schools Using Project-Based Learning, Performance Assessment, and Common Core Standards. Wiley.

Lippitt, M. (1987). The Managing Complex Change Model. https://www.linkedin.com/pulse/managing-complex-change-model-created-dr-mary-lippitt-franco-braun/

Logar, A., Peklaj, C. & Savec, V. F. (2017). Effectiveness of Student Learning during Experimental Work in Primary School. Acta Chimica Slovenica, 64, 661–671. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2017.3544

Mafra, P., Lima, N. & Carvalho, G. S. (2015). Experimental Activities in Primary School to Learn about Microbes in an Oral Health Education Context. Journal of Biological Education, 49 (2), 190–203. https://doi.org/10.1080/00219266.2014.923485

Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Poradnik wizjonera. Helion.

Rusek, M., Chroustová, K., Bílek, M. & Skřeho, P. A. (2021). Conditions for Experimental Activities at Elementary and High Schools from Chemistry Teachers’ Point of View. Chemistry – Didactics – Ecology – Metrology, 15 (1–2), 93–100. https://doi.org/10.2478/cdem-2020-0006

Zawadzka-Bartnik, E. (2018). Moda, chwyt reklamowy czy konieczność́? –Rozważania o istocie działań innowacyjnych w edukacji. Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, 50/2, 181–195. http://dx.doi.org/10.14746/n.2018.50.2.2

Downloads


Переглядів анотації: 165

Опубліковано

2022-12-18

Як цитувати

Ільїч, Л., Панченко, А., Акіліна, О., & Лізунова, О. (2022). УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ЗМІН. ОСВІТОЛОГІЯ, 11(11). https://doi.org/10.28925/2226-3012.2022.11.3

Номер

Розділ

Економіка освіти та управління освітою